Yeni Yayınlar

 

 1225. Oğuzların Diliyle Dedem Korkud Kapak SOMIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĞUZLARIN DİLİYLE DEDEM KORKUDUN KİTABI, Mustafa S. KAÇALİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1225, Ankara, 912 s.

Fiyatı: 50,00 TL

 Dedem Korkudun Kitabı Türk nesrinin zirve eserlerindendir. Emîr Nizâmeddîn ‘Alî Şêr-i Nevâyî [1441-1501]’nin Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve (Herat 1496) adlı eserinde Korkut Ata için şu ifadeler geçmektedir: “Türk ulusu arasında şöhreti, şöhrete ihtiyacı olandan daha çoktur. Kendisinden yıllar önceki geçmişi ve yıllar sonraki geleceği bilmesiyle meşhurdur. Öğüt karışık özlü sözleri halk arasındadır.”

 ‘Atebetü’l-Hakâyık gibi kendisi dışındaki eserlerde kendisinden iz yazarından kayıt yok. Yazarının doğduğu yerin adı açık yeri seçik değil. Eser ortada yılı yazılı değil. Sanki nüfus kâğıdı kayıp bir insan. Kütüphanenizde bir yere koyuyorsunuz, ama tarih içinde bir yere koyamıyorsunuz. İçinize siniyor oturtacak yer bulamıyorsunuz.

 Bu kitabın içerisindeki metinlerin coğrafyası var mekânı yok. Zamanı var tarihi yok. Yaşanmışsa belgeleyemiyorsunuz yaşanmamıştır diyemiyorsunuz. Artık bu birikimlik hafızada bir kimlik olmuş.

 Kişisi belli yeri belli zamanı belli ağıtlar gibi. Bir ateş topu olarak doğuyor, yanıyor yakıyor. Sonra belge kısmı unutuluyor ama insanın gönlünü efkârlandırıp yandırması içini aydınlatıp ferahlatması devam ediyor. Gönülden dile, hafızadan kulaklara akıp gidiyor. Sahipliyken sahipsiz kalmış gibi gözüküyor ama herkesin malı oluyor.

 Elinizdeki kitapta; karar ve hükümlerin Korkut Ata’nın hikmetleriyle dile getirildiği Kazan Bey Oğuz-nâmesi’nin ve Kitâbı Dedem Korkud ‘alâ lisânı Tâife-yi Oğuzân’ın metni yer almakta ve bu metin etrafında Türkbilimiyle ilgili 400’ün üzerinde mesele ele alınıp tartışılmaktadır…

 1224.Başkurt Tr Sözlüğü ONAY_50mm

 

BAŞKURT TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, Murat ÖZŞAHİN

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1224, Ankara, 760 s.

Fiyatı: 64,00 TL

 Bu sözlük genç bir yazı dili olan Başkurt Türkçesinin 27.260 madde başı ve 1.000’in üzerinde alt madde başı olmak üzere toplam 29.000 civarında söz malzemesini içermektedir. Ayrıca çağdaş Başkurt edebiyatından ve halk yaratılarından 2.000 ‘in üzerinde örnek verilmiştir. Alıntılanan sözlerin kaynak dili de parantez içerisinde gösterilmiştir. 

 1223.Türkmence Atasözleri 20mm

 

KARŞILAŞTIRMALI TÜRKMEN ATASÖZLERİ, Gurbandurdı GELDİYEV, Yaşar KARAYUNUSOĞLU

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1223, Ankara, 340 s.

Fiyatı: 46,00 TL

 Eser hazırlanırken Türkmen atasözlerinin araştırmacı ve okurlara ulaştırılması hedeflendi. Eserde Türkmen atasözleri bir sütunda verilirken karşı sütunda varsa Türk atasözlerindeki tam karşılığı yoksa anlamı karşı sütuna yazıldı.  

 1222.Göz Bilimi Kapak SOMIZ

 

GÖZ BİLİMİ SÖZLÜĞÜ, Ömer Faruk RECEP

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1222, Ankara, 522 s.

Fiyatı: 30,00 TL

  Göz Bilimi Sözlüğü iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde insan gözünün yapısı, işleyişi, bozuklukları, hastalıkları ve tedavileriyle ilgili terimler verilmekte; bunların açıklamaları yapılmakta; yer yer örnek cümlelerle bu terimlerin daha kolay anlaşılması sağlanmakta ve terime ait alt başlıklar açıklamalarıyla birlikte sıralanmaktadır. İkinci bölümde İngilizce göz bilimi terimleri ve bunların Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. 

 1207.Bahşayiş Lügati

 

BAHŞAYİŞ LÜGATİ, Bahşāyiş BİN ÇALIÇA, hazırlayan: Fikret TURAN

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1207, Ankara, 204 s.

Fiyatı: 20,00 TL

 Bahşayiş Lügati, Anadolu çevresinde gelişen Oğuz Türkçesinin kelime varlığına dair özgün ve önemli veriler sunan tematik bir sözlüktür. Bir Arapça-Farsça sözlüğün satırarası Eski Oğuz Türkçesi tercümesi olan eserdeki söz varlığı, gramer yapıları ve imla özellikleri Oğuz Türkçesinin Anadolu ve çevresinde şekillenecek olan yazı dilinin ilk dönemine dair isabetli tespitlerde bulunmamıza imkân sağlayan nadir kaynaklardan birisidir. 

 976.Mukaddimetül Edeb Kapak SOMIZ

 

MUKADDİMETÜ’L-EDEB, Zemahşerî, hazırlayan: N. N. POPPE, çeviren: Mustafa S. KAÇALİN

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 976, Ankara, 2. baskı, 214 s.

Fiyatı: 16,00 TL

 Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l Edeb’i Kâşgarî’nin Divanü Lugati’t Türk’ünden sonra gelen mühim bir sözlüktür. Bu eser N. N. POPPE [1897-1991]’nin Mongol’skiy slovar’ Mukaddimat al-adab çast I-II (Moskova-Leningrad 1938, 93-451 s. Akademiya Nauk SSSR. Trudi İnstituta Vostokovedeniya XIV)adlı eserinin sözlük kısmının çevirisidir.

 975.Ahteri Kebir Kapak SOMIZ

 

AHTERÎ-Yİ KEBİR, Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf SANCAK

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 975, Ankara, gözden geçirilmiş 2. baskı, 1738 s.

 Fiyatı: 50,00 TL

  Muslihuddin Mustafa el-Karahisarî tarafından kaleme alınan Ahterî-yi Kebir Arapca-Türkçe orta ölçekte bir sözlüktür. Eser, çeşitli Arapça sözlüklere müracaat edilip bu kelimelere karşılıklar bulmak suretiyle oluşturulmuştur. Ahterî-yi Kebir’de 24.497 madde başı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmayan birçok kelime ve deyimin yer alması eserin önemini artırmaktadır. Eklenen Osmanlı Türkçesi Alfabesi Dizini eserden istifadeyi kolaylaştırmıştır.

 954.VETERINER kapak_2017_70 mm

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 954, Ankara, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı, 2404 s.

 Fiyatı: 40,00 TL

  Veteriner hekimliği mesleğinde terimler, genellikle Latince, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olarak orijinal hâlleriyle kullanılagelmiştir. Türkçe karşılığı bulunan terimler bile yabancı dil şekli ile kullanılmıştır. Bu çalışmada 30.000’i aşkın terim tanımlanmıştır. Terimlerin yazılışlarında, varsa Türkçeleri tercih edilmiş yoksa mesleki söylenişleri kullanılmıştır. 

 827.TURKİYETURKCESİGRAMERİSEKİLBİLGİSİ 70mm

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ ŞEKİL BİLGİSİ, Zeynep KORKMAZ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara, 5. baskı 1028 s.

 Fiyatı: 20,00 TL

 Bu eser tasvirci gramer yöntemi ile hazırlanmış bir araştırma ve inceleme ürünüdür. Eserde Türk dilinin kendi yapı ve işleyişiyle ilgili kurallar ortaya konulmuştur. Böylece Türkçenin grameriyle ilgili yanlış sınıflandırmalar temizlenerek tutarlı ve geçerli bir bütün içerisinde bir gramer kitabı ortaya çıkarılmıştır. Eserin ayrıntılı ve kapsamlı yapısı onu temel eser konumuna getirmiştir.

 

 555.IRSADUL kpk_60mm

 

İRŞÂDÜ’L-MÜLÛK VE’S-SELÂTİN, hazırlayan: Recep TOPARLI

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 555, Ankara, gözden geçirilmiş 2. baskı, 977 s.

 Fiyatı: 50,00 TL

  Karadeniz’in kuzeyinden Mısır’a getirilen Kıpçak Türkleri hakimiyeti ellerine geçirdikten sonra Memlük Devletini kurmuşlardır. Bu tarihten sonra Mısır’da Türkçe önem kazanmış, birçok lûgat, gramer kitapları yazılmış, dini ve edebi kitaplar tercüme edilmiştir. İşte ne müellifi, ne de tercüme yapanı bilinmeyen İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtin bunlardan biridir. Recep TOPARLI, önce Memlük-Kıpçak şivesi yadigarları ve bunlar üzerine yapılan çalışmaları tanıtmıştır. Çalışmanın en önemli tarafı ise eserin yazılış, ses ve şekil bilgisi bakımından taşıdığı özellikler üzerinde durulmasıdır. Daha sonra metnin transkripsiyonu verilmiş, ayrıca metinde gecen bütün kelimeleri içine alan bir sözlük meydana getirilmiştir.


 

 623.MANAS DESTANI 58mm

 

 

 

 

 

MANAS DESTANI (W. RADLOFF) VE KIRGIZ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ TESPİT VE TAHLİLLER, hazırlayan: Naciye YILDIZ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 623, Ankara, 2. baskı, 956 s.

 Fiyatı: 36,00 TL

 Orta Asya Türk boylarından olan Kırgızlara ait Manas Destanı’nın, yaklaşık elli varyantı bulunmaktadır. Bir milyona yakın mısrayı içeren bu destan günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eser, Manas Destanı’nın günümüze kadar derlenmiş ve yayımlamış varyantlarından, Wilhelm RADLOFF’un, Isık Göl civarında yaşayan sarı Bağış, Solto ve Bugu boyları destancılarından 1862-69 yılları arasında derlediği metin üzerinden hazırlanmıştır. Manas Destanı’nın yer aldığı, RADLOFF’un Proben adlı eserinin beşinci cildi Karakırgızlara ayrılmıştır ve 599 sayfadır. “Manas” başlığı altındaki birinci bölüm 1-369, sayfalar arasındadır. Naciye YILDIZ’ın bu çalışması, destanın ana bölümü olarak kabul edilen birinci bölüm üzerinden hazırlanmıştır. Eser, “Ön Söz” ve “Giriş” bölümünden sonra: “1. Manas Destanının Tahlili; 2. Manas Destanına Yansıyan Kültür Birikimi; 3. Metin ve Aktarma” başlıkları altında incelenmiştir. Kitabın sonunda “Sözlük”, “Dizin” ve “Kaynakça” yer almaktadır.

 

1221.Gufran

 

 

 

 

 

 

GUFRAN RİSALESİ, Ebu’l-Alâ el-MAARRÎ, çevirenler: Nevzat H. YANIK, Selami BAKIRCI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1221, Ankara, 306 s.

Fiyatı: 24,00 TL

 Arap edebiyatında hayalî yolculuk konusunu işleyen önemli eserlerinden biri, Risâletu’l-ğufrân (Bağışlanma Risalesi) adıyla tanınan eserdir. 11. yüzyıl Arap edebiyatının şaheserlerinden olan bu eser, kısaca Ebu’l-Alâ el-Maarrî olarak tanınan Suriyeli şair ve edebiyatçı Ebu’l-‘Alâ Ahmed b. ‘Abdillah b. Süleyman el-Ma‘arrî (öl. 449/1057) tarafından kaleme alınmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirisinin yapıldığı bu risale, yine Arap edebiyatının ünlü simalarından, Bedî‘u’z-zamân el-Hemedânî’nin (öl. 398/1008) el-Makâmetu’l-İblîsiyye adlı eserinden kısa bir süre sonra; Bedî‘u’z-zamân el-Hemedânî’nin bu eserinden etkilendiği izlenimini veren ve edebiyat ağırlıklı bir çalışma olan Endülüslü yazar İbn Şüheyd’in (öl. 426/1035) et-Tevâbi‘ ve’z-zevâbi‘ adlı risalesinden yaklaşık 20 yıl sonra; benzer türde Batı edebiyatında İlahi Komedya adıyla kaleme alınmış olan eserin yazarı Dante’nin doğumundan da 207 yıl önce kaleme alınmıştır.

 

1211.gülistan  KAPAK_62mm


GÜLİSTAN TERCÜMESİ, SADÎ, çeviren: SİBÎCÂBÎ, hazırlayan: Oğuz ERGENE

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211 Ankara, 992 s.

Fiyatı: 60,00 TL

 Sibîcâbî’nin H. 800 (1397-1398) yılında Doğu Türkçesine yaptığı çeviri, Gülistan’ın bu yazı diline yapılan ilk çevirisi olarak bilinmektedir. Çalışmada, bilinen tek nüshası British Library’de Or. 11685 numara ile kayıtlı olan el yazması metnin taranarak oluşturulan ve söz konusu kütüphaneden sağlanan yoğun diske kayıtlı kopyası kullanılmıştır. Eser; giriş, dil incelemesi, metin, çeviri, notlar, dizinler ve tıpkıbasım olmak üzere yedi ana bölümden oluşmaktadır.

1210.Istılahât-ı Edebiyye 13mm


ISTILÂHÂT-I EDEBİYYE, MUALLİM NACİ, hazırlayan: M. A. Yekta SARAÇ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1210, Ankara, 208 s.

Fiyatı: 16,00 TL

 Ahmet Hamdi TANPINAR’ın “eski belâgatin bizde en iyi eseri” olarak nitelendirdiği Istılâhât-ı Edebiyye, Türk edebiyatının yenileşme dönemi için olduğu kadar klasik dönemi için de önemli bir eserdir. Yazarının edebî zevk sahibi bir şair ve münekkid kimliklerine sahip olması ehemmiyetini artırmaktadır. Özellikle, bazı maddelerde ve örnek şiir metinlerinde bu durum bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Eser edebiyat tarihimiz, edebiyat eleştirisi, edebiyat kuramı ve terminolojisi için vazgeçilmez bir eser niteliğindedir. 

 

 

1194-2.TDUNYASI 42_KAPAK

 

TÜRK DÜNYASI,  DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, GÜZ 2016/ 42

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1194-2, Ankara, 215 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1059.IRK BİTİG KPK


IRK BİTİG, Talat TEKİN, yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1059, Ankara, 2. baskı, 129 s.

Fiyatı: 6,00 TL

 Dokuzuncu yüzyıl başlarından kalma, runik yazılı en eski metin olan Irk Bitig üzerine hazırlanmış bu çalışmanın İngilizce bir versiyonu,1993 yılında Turcologica dizisinden Irk Bitig, The Book of Omens adıyla yayımlanmıştı. Çalışma, bu yayını esas almakla birlikte birçok değişikliği de içermektedir. Her şeyden önce İngilizce yayında rastlanan pek çok dizgi yanlışı düzeltilmiş özellikle de sözlük-dizinin alfabetik sıralanmasında görülen aksaklıklar giderilmiştir. Yine İngilizce yayının sözlük-dizin bölümündeki 50. ve 51. sayfalar, 48. ve 49. sayfaların tekrarı olduğu için çıkarılmıştır. Son olarak, Irk Bitig’in İngilizce yayınında metin içinde kullanılan fakat ayrı bir bölüm olarak yer almayan kısaltmalar bu çalışmada bir liste halinde gösterilmiştir.

831.SAMİ PASAZADE 1_35mm

831.SAMİ PASAZADE 2_35mm

SAMİPAŞAZADE SEZAİ BÜTÜN ESERLERİ I-II, hazırlayan: Zeynep KERMAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 831, Ankara, 2. baskı, 1244 s.

Fiyatı: 20,00 TL

 Eser, Tanzimat’tan sonra yetişen ikinci edebî neslin en kuvvetli yazarlarından biri olan Samipaşazade Sezai’ye ait roman, hikâye, hatıra ve gezi başlığı altında yer alan eserlerinden oluşmaktadır.

 

775.AHMEDI DAI DIVANI KAPAK_155mm


DİVAN, AHMED-İ DÂ’Î, hazırlayan: Mehmet ÖZMEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 775, Ankara, birleştirilmiş baskı, 968 s.

Fiyatı: 44,00 TL

 Divan Edebiyatı’nın kuruluşunda büyük emeği olan XIV.-XV. yüzyılın önde gelen şairlerinden Ahmed-i Dâ’î’nin Divan’ı ilk kez bu yayınla günümüzün okuyucu kitlesiyle buluşmaktadır. Eserde, Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini geniş ölçüde yansıtan ve zengin bir söz varlığına sahip olan divanın karşılaştırmalı metnine, dizinine yer verilmiş ve gramer özelliklerine değinilmiştir. 

541.XI. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 18mm


XI. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ, Talât TEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 541, Ankara, 2. baskı, 272 s.

Fiyatı: 12,00 TL

 Eser Divân u Lügâti’t-Turk’teki manzum parçalardan meydana gelmektedir. Önce Alp Er Tunga ağıtından parçalar verilmekte daha sonra Divân u Lügâti’t-Turk’te geçen manzum parçaların aslı ve çevirisi yer almaktadır. “Açıklamalar” adı altında, manzum parçalar hakkında açıklayıcı bilgiler verilmektedir. Eserin sonunda geniş bir “Sözlük” de bulunmaktadır.

 

 

154-159 D. Roman-ozel-kapak

 

ROMAN ÖZEL SAYISI I-II, TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 154 D-159 D, Ankara, 2. baskı, 638 s.

Fiyatı: 16,00 TL

 Temmuz 1964 ve Aralık 1964 yıllarında ilk baskıları gerçekleştirilen Roman Özel Sayısı I ve Roman Özel Sayısı II adlı Türk Dili dergilerinin özel sayılarının birleştirilmiş tıpkıbasımıdır.

 1217.Mecâlisün-Nefâis 20mm  

MECÂLİSÜ’N-NEFÂİS I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı [Herâtî ve Hekîmşâh Tezkiresi], 'ALİŞÎR-İ NEVÂÎ, çeviren: A. Naci TOKMAK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1217, Ankara,  324 s.

Fiyatı: 20,00 TL

 Herâtî Tezkiresi, 'ALİŞÎR-İ NEVÂÎ’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı tezkiresini Letâyif-nâme adıyla Farsçaya çeviren Sultan Muhammed Fahrî-yi Herâtî’nin tezkireye yaptığı ilavelerle, kitabın sonuna IX. Meclis adıyla dokuz kısım ve bir hâtimden oluşan ve NEVÂÎ’nin tezkiresine almadığı, sâdat, ulemâ, fuzalâ, erbâb-ı hüner, avâm, vuzerâ, ünlü ümerâ ve sultanlar olmak üzere 188 kişi hakkındaki bilgileri içerir.

  Hekîmşâh Tezkiresi ise 'ALİŞÎR-İ NEVÂÎ’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı tezkiresini Farsçaya çeviren Hekîmşâh Mubârek-i Kazvînî’nin, NEVÂÎ’nin eserine almadığı Akkoyunlulardan Sultan Ya’kûb’un sarayına mensup kırk şair ile daha da önemlisi, Ravza-yı Dovvom’da Yavuz Sultan Selim dönemi saray şairleri ile başka tezkirelerde haklarında bilgi bulunmayan, seksen bir şairin tercüme-i hâli ile şiirlerinden örnekleri içine alan bir tezkiredir. 

 

 1216.Özbek Destanları  DALLI_Q  

ÖZBEK DESTANLARI 6 DALLİ, anlatan: Ergaş CUMANBULBULOĞLİ, hazırlayan: Cabbar EŞANKUL, Türkiye Türkçesine aktaran: Dilek SEZER

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1216 Ankara,  542 s.

Fiyatı: 48,00 TL

 Dalli, Köroğlu dairesine mensup geleneksel Özbek halk destanıdır. Kaynak kişisi Ergaş CUMANBULBULOĞLİ, neşre hazırlayan Cabbar EŞANKUL’dur. Babasının emriyle Hasanhan’ın kardeşi Avazhan’a eş olması için Erzurum padişahının kızı Dalli’yi kaçırmak üzere tek başına çıktığı yolculuk ve Kubadşah ordusuyla mücadelesi anlatılmaktadır. Nazım-nesir karışık yapıya sahiptir, ismini destanın kadın kahramnanı Dalli’den almaktadır. 

 1212.Brockelmann KAPAK 44mm  

C. BROCKELMANN’IN “DOĞU TÜRKÇESİ GRAMERİ” DİZİNİ, Yong-Sŏng Lİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1212, Ankara,  724 s.

Fiyatı: 40,00 TL

 20. Yüzyılın en önemli doğu bilimcilerinden ve Sâmi dilleri bilgini olan Carl BROCKELMANN’ın Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, “Orta Asya’nın İslâmî Doğu Türk Edebiyat Dillerinin Grameri” adlı eserinin dizin çalışmasıdır. Bu çalışma sonucunda kitaptaki dizgi hataları ve tutarsızlıklar tespit edilmiş ayrıca bütün bunlar liste hâlinde verilmiştir. 

 1209.Kırgız Türkçesi Grameri 28mm  

KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ (Ses ve Şekil Bilgisi), Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1209, Ankara,  456 s.

Fiyatı: 40,00 TL

 Kırgız Türkçesi Grameri, Türkiye’deki Türkoloji çevrelerinin ve Kırgızcaya ilgi duyanların yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kırgız edebî dilinin esas alındığı bu kitapta Giriş, İnceleme, Kiril alfabeli ve çeviri yazılı metin ve aktarma, Dizin olmak üzere dört ana bölüm bulunmaktadır. Ses ve şekil bilgisinin yer aldığı inceleme bölümüne Kırgız sözlük ve gramerleri, Kırgız edebiyatından örnekler kaynaklık etmiştir. Gramer bölümünden sonra başta Çıngız AYTMATOV olmak üzere Tölögön KASIMBEKOV, Kasım TINISTANAOV, Aalı TOKOMBAYEV, Alıkul OSMONOV, Süyünbay ERALİYEV, Keŋeş CUSUPOV vb. seçkin Kırgız şair ve yazarlarına ait metinlerle okuyucuyu buluşturan eser, Kırgızca ek dizini ve gramer terimleri dizini ile sona ermektedir.  

 1206.Garptan Şarka 11mm  

GARP’TAN ŞARK’A SEYYÂLE-Yİ EDEBİYYE FRANSIZ EDEBİYATININ NÜMUNE VE TARİHİ, HALİD ZİYA UAŞKLIGİL, hazırlayan: Rafet ŞİMŞEK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1206, Ankara, 174 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 Türk edebiyatı tarihçiliğinde ilk telif Batı edebiyatı tarihi olarak kabul gören Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi adlı yarım kalan bu eser, 17. yüzyıla kadar olan Fransız edebiyatı tarihini inceler. Halid Ziya’nın da ifade ettiği gibi bu eser Fransız edebiyatının en parlak devri olan 17. yüzyıl bir medhâl niteliğindedir. 

 1205.Seyfül-Mülûk 18mm  

SEYFÜ’L-MÜLÛK İLE BEDİÜ’L-CEMÂL HİKÂYESİ (Kırım Karay Rivayeti), hazırlayan: Tülay ÇULHA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1205, Ankara, 291 s.

Fiyatı: 14,00 TL

 Eser, Feodosya Eski Eserler Müzesi’nin Kütüphanesinde bulunan mecmuanın baskıya hazırlanmış şeklidir. Kırım Karay Türkçesine ait bu mecmuada 1001 gece masallarından Seyfü’l-Mülûk ile Bediü’l-Cemâl Hikâyesi bulunmaktadır. İbrani harfleriyle kaleme alınmış el yazması Babay Cumuk tarafından 1888’de daha eski bir mecmuadan kopyalanmıştır. Çalışma yazı çevrimi ve dizin-sözlük bölümlerinden oluşmaktadır.

 

1200.Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni 36mm

 

ULUSLARARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ (Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırasına), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1200, Ankara,  578 s.

Fiyatı: 28,00 TL

1220.Samih rifat. 3mm Custom

 

SAMİH RİFAT, Ayşegül CELEPOĞLU

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1220, Ankara, 48 s.

 Fiyatı: 20,00 TL

 1874’te İstanbul’da doğan Samih RİFAT, Millî Mücadele’ye destek vermek üzere Anadolu’ya geçer ve bu esnada Türk dili ve tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmaları Mustafa Kemal’in dikkatini çeker. İstanbul’dan getirtilen kitapları ile çalışmalarını hızlandırır. 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluşunda yer alır ve Cemiyetin ilk reisi olur. Geride Türk dili ile ilgili çalışmalar bırakarak aynı yıl vefat eder. 

 1218.Arif Nihat ASYA İhtişamı 8mm Custom

 

ARİF NİHAT ASYA, Yavuz Bülent BÂKİLER

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1218, Ankara,  130 s. 

Fiyatı: 36,00 TL

 Arif Nihat ASYA, Cumhuriyet devri edebiyatımızın hem nesirde hem de şiirde muhteşem kalemlerinden biri. Türkçeyi onun zenginliği ve kıvraklığıyla, şaşırtan güzellikleriyle kullanan ediplerimiz çok az! Onun nesri, Mimar Sinan’ın eserlerine benziyor. Muhteşem ve hikmet yüklü ifadeler silsilesi. Şiirleri ise üç ayrı kaynaktan süzülüp gelen, yani bize aruzdan, heceden ve serbest vezinden ürpertili güzellikler getiren sihirli kelimeler dünyası. Arif Nihat bazen ceylân yürekli, bazen aslan yeleli şiirlerle karşımıza çıkan müstesna bir şair.

 1215.Coodarbeşim 18mm Custom

 

KIRGIZ DESTANLARI XIV COODARBEŞİM DESTANI, hazırlayan: Cıldız ALİMOVA

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1215, Ankara,  290 s.

 Fiyatı: 32,00 TL

 Coodarbeşim Destanı, Kırgız Destan geleneği içinde önemli bir yere sahip olan Er Töştük Destanı’nın devamıdır. Destanda, bir zamanlar babası Er Töştük’ün yapamadığı işleri yapmak üzere yola çıkıp çeşitli maceralar yaşayarak ve kahramanlıklar yaparak evine, yurduna dönen Coodarbeşim’in hikâyesi anlatılır. Ayrıca kitapta destanının varyantları karşılaştırılmış epizot yapısı üzerinde durulmuş ve Oruzbay URMANBETOV’un varyantının metni verilmiştir.

 1214.Evliya celebi 18mm Custom

 

DOĞUMUNUN 400. YILI DOLAYISIYLA ULUSLARARASI EVLİYA ÇELEBİ VE SEYAHATNAME’Sİ TOPLANTISI BİLDİRİLERİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1214, Ankara,  273 s.

Fiyatı: 20,00 TL

 26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen toplantıya ait Evliya Çelebi ve Seyahatname’sini çeşitli yönleriyle ele alan 20 bildiriden oluşmaktadır. 

 1208.Armin vambery 9 mm Custom

 

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA ÁRMIN VÁMBÉRY ANMA TOPLANTISI BİLDİRİLERİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1208, Ankara,  157 s.

Fiyatı: 10,00 TL

6-7 Eylül 2013 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen toplantıya ait Ármin VÁMBÉRY’yi ve Ármin VÁMBÉRY’nin Macar ve Türk dillerine katkılarını çeşitli yönleriyle ele alan 16 bildiriden oluşmaktadır. 

 1204.Nehcül-Ferâdîs 17mm Custom


NEHCÜ’L-FERÂDÎS CENNETLERİN AÇIK YOLU, Kerderli Mahmud, aktaran: Bilâl AKTAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1204, Ankara,  284 s.

Fiyatı: 30,00 TL

 Nehcü’l-Ferâdîs 1357 yılında Harezm Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Dört bölüm üzere düzenlenmiştir. Sırasıyla, Hz. Peygamber’in hayatı, ilk dört halife ve dört mezhep imamı, insanı Allah’a yaklaştıran hayırlı ameller, Allah’tan uzaklaştıran kötü ameller ele alınmıştır. Eser hakkında János ECKMANN, “bugünkü dile çevrilseydi, şüphe yok ki, halk arasında yine rağbet görürdü” demiştir.

 1202.Çağatayca El Kitabı 145mm Custom

 

ÇAĞATAYCA EL KİTABI, János ECKMANN, çeviren: Günay KARAAĞAÇ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1202, Ankara,  232 s.

 Fiyatı: 12,00 TL

 Türk dilleri ailesinin Karluk veya doğu kolu olan Çağatayca, Karahanlı (11.-13. yüzyıllar) ve Harezm (14. yüzyıl) yazı dillerinin devamı olarak Timurlular (1405-1506) idaresi altında gelişip ortaya çıkmıştır. Çağatayca, 15. yüzyıl başından 20. yüzyılın başına kadar kullanılmış ve zamanla bütün Orta Asya Türklerinin yazı dili hâline gelmiştir.

 1201.TÜRKÇE-MOĞOLCA çalışmaları 135mm Custom

 

TÜRKÇE-MOĞOLCA ÇALIŞMALARI, Sir Gerard CLAUSON, çeviren: Fatma KÖMÜRCÜ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1201, Ankara,  217 s.

 Fiyatı: 12,00 TL

 Türkçe-Moğolca ilişkilerini, karşılıklı kelime alışverişlerini Sir G. CLAUSON birbirinden farklı dönemlerde, devirlerde ele alır. Kısaca bu ilişkileri ikiye ayırabiliriz: 1. Çingiz Kağanın 1206’daki Büyük Kurultay’ı sonrası ortaya çıkan Moğol hâkimiyeti ve bunun sonucunda Moğolcanın birkaç yüzyıl Orta Asya’dan Rusya’ya, Kıpçak bozkırlarına yayılımı; 2. 1206 öncesi, Kitanlar ve Kitan öncesi karşılıklı ilişkiler. 

 1198.BİRLEŞİK FİİL bildiriler 6mm Custom


TÜRK DİL BİLGİSİ TOPLANTILARI-I: BİRLEŞİK FİİL BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1198, Ankara,  104 s.

Fiyatı: 6,00 TL

 6 Haziran 2014 tarihinde Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen toplantı dört oturum altında gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda, Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK’in açış konuşması, Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRAL ve Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE’nin bildirileri yer almaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü oturumlar ise “Birleşik Fiil” başlığı altında bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen tartışmalardan oluşmaktadır.

730.Türkiye Türkçesinde Zaman 85mm Custom


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ZAMAN KAYMALARI, (gözden geçirilmiş 2. baskı) Ertuğrul YAMAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 730, Ankara,  139 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 Eserin konusunu, bildirme kipleriyle çekimlenmiş fiillerdeki zaman kaymaları ve işlev değişmeleri oluşturmaktadır. Türkiye Türkçesinin 1960-1990 dönemini içine alan mensur ve manzum eserlerden alınan örnek cümlelerle dergi, gazete ve TV yayınlarından tespit edilen cümle örneklerinden yola çıkılarak konu ele alınmıştır. Bir taraftan cümledeki zaman kayması üzerinde durulurken öbür taraftan fiillerdeki işlev değişikliği de değerlendirilmiştir. Bazılarının zaman kaymasına, bazılarının işlev, bazılarının da hem işlev hem zaman kaymasına uğramasına göre malzeme kendi içinde sınıflandırılmıştır. 

1197-Divan  Hecri_ONAY_Q  

DÎVÂN, HECRÎ, hazırlayan: Ömer ZÜLFE

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1197, Ankara, 1. baskı, 248 s.

Fiyatı: 20,00 TL

 Sesle sözün, mana ile hayalin ve duygularla düşüncelerin, incelikle bütünleşip bilgi ve irfanla derinleştiği Osmanlı şiiri metinlerinin gün yüzüne çıkarılıp ilmî ölçülerle incelenmesi, bu metinlerin değerini belirleme yolunda mutlaka atılması gereken adımlardandır. Böyle bir hedef doğrultusunda hazırlanan bu kitapta, on altıncı asır şairlerinden Hecrî’nin edebî kişiliği hakkında bilgi verilmiş ve Dîvân’ı yaşayan Türkçeye aktarılarak okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

1196-Hüdayi KAPAK  

DÎVÂN, HÜDÂYÎ, hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1196, Ankara, 1. baskı, 458 s.

Fiyatı: 30,00 TL

 Adı Mustafa sanı Salâ Muslısıdır. İstanbul’da Haseki Mahallesinde doğdu. Ahlakî nezafet ve nezaketiyle tanındı, sesinin teravet ve halavetiyle ün saldı. Arapçadan anlardı. Öğrenimini bitirdikten sonra sesi güzel olduğu için Haseki Camisine müezzin oldu. 3. Murad Han [1574-1595] döneminde musiki bilgisinde sözü dinlenilir Farsçada kendisine imrenilirdi. Şair olarak da tanındı. Gazelde İran şairleri gibi iç açıcı tavrı, kaside ve altılıları renkli ve akıcı, dörtlüsü ve beşlisi tatlı ve iç açıcı olup buluşları ve yenilikleri olan bir şairdir. Ömrü Kadın pazarı semtinde oturmakla, Haseki Camisinde müezzinlik yapmakla geçti. İstanbul’da vefat etti, Edirnekapısı dışında gömüldü.

1195-Orhon T-rkğesi Grameri  

ORHON TÜRKÇESİ GRAMERİ, Talat TEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1195, Ankara, 1. baskı, 328 s.

Fiyatı: 12,00 TL

 A Grammar of Orkhon Turkic adıyla eski Orhon Türkçesi gramerinin hem yeni belgeler ve bilgilerle genişletilmiş bir çevirisi hem de bu alandaki en son gelişme ve değişikliklerin ışığında yeniden yazılmış bir Orhon Türkçesi ya da Orhon-Yenisey Türkçesi grameridir. Gramerin sonuna, Orhon-Yenisey yazıtlarından alınmış metin örnekleri bölümü ile gramerde ve metin örneklerinde geçen sözcükleri içeren kısa bir sözlük bölümü yer almaktadır. 

1194-1.TDUNYASI 41_KAPAK

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ BAHAR 2016/ 41

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1194-1, Ankara, 250 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1193-2.2015-2

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2015/ Kış

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1193-2, Ankara, 99 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1193-1.2015-1

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2015/ Yaz

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1193-1, Ankara,  122 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1192-2.2014-2

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2014/ Kış

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1192-2, Ankara,  143 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1192-1.2014-1

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2014/ Yaz

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1192-1, Ankara,  156 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1191-2.2013-2

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2013/ Kış

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1191-2, Ankara,  127 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1191-1.2013-1

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2013/ Yaz

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1191-1, Ankara,  159 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1190-2.2012-2

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2012/ 2

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1190-2, Ankara,  108 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1190-1.2012-1

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2012/ 1

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1190-1, Ankara,  122 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 1188-2.2011-2

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2011/ 2

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1188-2, Ankara,  108 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 1188-1.2011-1

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN2011/ 1

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1188-1, Ankara,  120 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 

1189-2 TDUNYASI 40_ON_KAPAK Custom

Türk Dünyası,  Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2015/40

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1189-2, Ankara, 244 s.

Fiyatı: 10,00 TL

 

 

1189-1 TDUNYASI 39_KAPAK_MATBAA-1 Custom

 

Türk Dünyası,  Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2015/39

 

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1189-1, Ankara, 254 s.

Fiyatı: 10,00 TL

1187-eski uygurca din dışı metinler Custom
eski uygurca din dışı metinlerin karşılaştırmalı söz varlığı, Özlem AYAZLI

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1187, Ankara, 570 s.

Fiyatı: 42,00 TL

       Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı adlı bu çalışmada, eski Uygurca din dışı bazı metinlerin söz varlığını tespit edip küçük karşılaştırmalı sözlük ortaya koymak hedeflenmiştir. Çalışma; Giriş, Karşılaştırmalı Sözlük ve Açıklamalar, Din Dışı Metinler, Dizin ve Sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yöntem hakkında bilgi verilmiş ve eski Uygurca din dışı metinlerin içeriğinden bahsedilmiştir. Karşılaştırmalı Sözlük ve Açıklamalar bölümünde ise eski Uygurca din dışı sözcükler, Çağatay grubu Türk dilleri (yeni Uygurca, Özbekçe), Sibirya grubu Türk dilleri (Tuvaca, Hakasça, Altayca, Yakutça) ve Sarı Uygurca ile karşılaştırılmış; Eski Uygurca sözcükler üzerine açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü, Türk dillerinin diziniyle devam etmektedir. Dördüncü bölümde ise karşılaştırmalı sözlüğü oluştururken kullanılan metinlere ve bunların Türkiye Türkçesine çevirisine yer verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler ise beşinci bölüm olan Sonuçlar kısmında aktarılmıştır.

 

 1186-Daśakarmapathāvadānamālā Custom

 

 


DASAKARMAPATHAVADANAMALA (Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin), Murat ELMALI

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1186, Ankara, 611 s.

Fiyatı: 60,00 TL

    Çalışma, Budist-Hint edebiyatında Dasakarmapathavadanamala adıyla bilinen Kelile ve Dinme tarzındaki hikâyelerin Eski Uygurca çevirilerini ele almaktadır. F. W. K. Müller’in “Uigurica” dizisiyle beraber bu hikâyelerden parçalar eski Uygurcaya çevrilmeye başlanmıştır. Bugün Çin’den Almanya’ya, Rusya’ya uzanan bir dizi araştırma kütüphanesinde bu çevirinin parçaları saklanmaktadır. Çalışma, bu parçaların önemli bir kısmını bir araya getirmiş, bugünkü bilgilere göre gözden geçirilmiş, çeviri ve sözlüğü ile ortaya koymuştur. Türkçe olarak bu parçaların yayımlanmasındaki amaç, Türkiye’de eski Türkçe çalışmalarına önemli bir katkı sağlamasıdır.

 

1185-ömer seyfettin bütün eserleri Custom

 

Ömer seyfettin, bütün nesirleri (fıkralar-makaleler-mektuplar ve çeviriler), Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1185, Ankara, 1104 s.

Fiyatı: 42,00 TL

     Eserde, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış ve dolayısıyla önceki külliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. Hiçbir kaynağa girmemiş 30 kalem tercümesi, ilk defa bu çalışmada gün ışığına çıkarılmıştır.

 

1184-BISMIL TURKMEN KAPAK_MATBAA-1 Custom


bismil türkmen ağzı, İsmail SÖKMEN

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1184, Ankara, 328 s.

Fiyatı: 40,00 TL   

    Eser Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma genel olarak tasvirî niteliktedir ve eş zamanlı yöntem takip edilmiştir fakat yeri geldikçe çalışmada BTA ile Diyarbakır merkez ve Çüngüş – Çermik yöresi ağzı, bazı Doğu grubu ağızları, Azerbaycan ve Irak Türkmen ağızları karşılaştırılmıştır.

 

1183- MİRKÂTÜLCİHÂD Custom
gelibolulu mustafa ÂlÎ, MirkÂtü’l-cihÂd, Hazırlayan: Ali AKAR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1183, Ankara, 977 s.

Fiyatı: 98,00 TL

     Mirkâtü’l-Cihâd, 14. yüzyılda yazılmış bir Danişmendnâme nüshasını Gelibolulu Mustafa Âlî’nin kendi çağının diline aktardığı bir kitaptır. Klasik Osmanlı Türkçesinin ses, yapı ve söz dizimi özelliklerinin önemli ölçüde yansıtan bu eser, içerik olarak Aşağı Kelkit Havzası’nın (Sivas, Tokat, Niksar, Amasya, Çorum) Türkler tarafından fethini anlatır. Destan motifleri arasına gizlenmiş önemli tarihî bilgiler esere tarih metni özelliği de kazandırmaktadır. Eserin birinci bölümünde Mirkâtü’l-Cihâd’ın başlıca dil özellikleri ikinci bölümünde çeviri yazılı metin, üçüncü bölümünde ise dizin/sözlük yer almaktadır.

 

1182-Moğol Yazı Dilinin Grameri Custom

 

NICHOLAS POPPE, mOĞOL YAZI DİLİNİN GRAMERİ, Çeviren: Günay KARAAĞAÇ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1182, Ankara, 240 s.

Fiyatı: 16,00 TL

      Moğol Yazı Dilinin Grameri, Nicholas Poppe’nin Gramer of Written Mongolian adlı eserinin 3. baskısının çevirisidir. Daha çok Altay dilleri ve Türk lehçeleri üzerinde çalışan Poppe, bu eserle Moğolca öğrenmek isteyenler kadar, Moğol-Türk dil ilişkilerinin çalışanlar için de yararlı olmayı amaçlamıştır.

 

1181-eski turk yazitlari Custom


eski türk yazıtları söz varlığı incelemesi, Hatice ŞİRİN

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1181, Ankara, 750s.

Fiyatı:60,00 TL

      Bu çalışmada Moğolistan bölgesinden 24, Yenisey Havzası’ndan 56, Altay bölgesinden 12 olmak üzere toplam 102 yazıtın söz varlığı incelenmiştir. Bu yazıtların kimi tek sözcük kimisi tek satır veya birkaç satırdan müteşekkil kısa metinler olsa da her biri Türk dili, kültürü ve tarihi açısından çok değerlidir. Çalışmadaki söz varlığı klasik sözlük anlayışından farklı bie biçimde, konulara ayrılarak (tematik) ele alınmıştır.

 

1180-Tanzimat Basınının Dili Custom


TANZİMAT BASINININ DİLİ, Perihan ÖLKER

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1180, Ankara, 351 s.

Fiyatı: 46,00 TL

    Türk basınının temel taşlarının yerleştirildiği Tanzimat, devletin yönettiği tebaaya değer verdiği ve ona yaklaşmaya çalıştığı bir süreçtir. Tanzimat adıyla dilini resmî üsluptan kurtarmak ve halka hitap edebilmek için kendisine karşı mücadele vermiştir. Bu çalışmayla Tanzimat Dönemi basın dilinin hangi temel üzerine inşa edildiği ve nasıl bir yol izlediği tespit edilmiştir.

1179-OZBEK DESTANLARI_KAPAK-1 CustomÖzbek destanları 5, Rüsten han destanı, Hazırlayan: Selami FEDAKÂR

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1179, Ankara, 258 s.

Fiyatı: 24,00 TL

     Özbek Türklerinin, ortak Türk kültürüne armağan ettiği en nadide eserlerin başında şüphesiz destanlar gelmektedir. Özbek destancılık geleneği içerisinde yaratılan, “bahşı” adı verilen destan anlatıcıları tarafından anlatılan ve kısmen de olsa canlı olarak günümüzde de anlatılmaya ve dinlenmeye devam eden destanlardan biri de Rüstem Han Destanı’dır. Bu destan, Özbek Türkleri arasında Alpamış Destanı ve Özbek Köroğlu dairesi destanları gibi büyük bir beğeniye mazhar olmuş ve pek çok defa yayımlanmıştır. Bu varyantlar arasında, Bulungur destan mektebinin tanınmış temsilcilerinden olan Fazıl Yoldaşoğlu’ndan derlenen Rüstem Han Destanı, en mükemmel varyant olarak kabul edilmektedir.

1178-Nâbîye Armağan Custom

 

ÖLÜMÜNÜN 300. YILINDA NâBî’YE ARMAĞAN, Yayıma Hazırlayanlar: Çetin DERDİYOK, H. Dilek BATİSLAM

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1178, Ankara, 225 s. Fiyatı: 32,00 TL

    Eser, ölümünün 300. yılında Nâbî’yi ve eserlerini hatırlamak amacıyla hazırlanmış 16 makaleden oluşmaktadır.

1177-Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Customtürk dillerinin karşılaştırmalı şekil bilgisi üzerine denemeler (fiil), A. M. ŞÇERBAK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1177, Ankara, 233 s.

Fiyatı: 60,00 TL

   Eser, Kurumumuz onur üyesi Prof. Dr. Aleksandr Mihayloviç Şçerbak’ın “Oçerki Po Sravnitel’noy Morfologii Tyurkskih Yazıkov (Glagol)” adlı kitabının çevirisidir. Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil) adıyla Türkiye Türkçesine tercüme edilen eser, 1981 yılında Leningrad’da yayımlanmıştır.

       Altayistik, Yenisey ve Orhun Yazıtları, Eski Uygur Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türk Damgaları, Türkçe-Moğolca dil ilişkileri ile Türk dilinin karşılaştırmalı dil bilgisi alanlarında çalışmalar yapan Şçerbak, bu eserde hem tarihî lehçelerden hem çağdaş Türk lehçelerinden hem de halk ağızlarından verdiği örneklerle fiil konusunu işlemiştir. Eser, karşılaştırmalı lehçe çalışmalarında temel bir kaynak niteliğindedir.

1176Yüz Hadis Yüz Hikâye Customerzurumlu darir, yüz hadis yüz hikâYE, türk dilinde art zamanlı değişmeler, Hazırlayan: Mustafa SARI

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1176, Ankara, 349+343 (tıpkıbasım) s.

Fiyatı: 54,00 TL

     Bu eserde, Türk dilinde zaman bağlı olarak ortaya çıkan değişmeler incelenmiştir. Çalışma, esas itibarıyla Erzurumlu Darir’in Yüz Hadis Yüz Hikâye adlı eseri üzerine oturtulmuştur. Eserin ulaşılabilen en eski nüshası ile en yeni nüshası arasında 210 yıl bulunmaktadır. 210 yıl arayla istinsah edilen bu nüshalardan yola çıkılarak dilin nasıl değiştiği sorusuna cevap aranmıştır. Dilde ortaya çıkan değişmeler “Ses Değişmeleri”, “İmla Değişmeleri”, “Söz Varlığında Görülen Değişmeler”, “Yapısal Değişmeler” ve “Anlam Değişmeleri” gibi başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmanın sonuna “Metin” ve “Sözlük” eklenmiştir.

1175-Budist Türk Çev Esr Metforlar Custom

BUDİST TÜRK ÇEVRESİ ESERLERDE METAFORLAR, Mağfiret KEMAL YUNUSOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1175, Ankara, 284 s.

Fiyatı: 46,00 TL

   Eser, Türk dilinin söz varlığının bugüne kadar uğradığı değişmeleri ve gelişmeleri ortaya koymak, bunun sebeplerini anlamak, kuruluş ve işleyiş bakımından dilin hangi imkânlarından faydalandığını göstermek açısından bir örnek olması amacıyla yazılmıştır. Öte yandan çalışmanın, dilin belli bir kesitini veya özel bir konuyu ele alarak ayrıntılı bir şekilde incelemeyi hedefleyen diyakronik-semantik- çalışmalara duyulan ihtiyacın giderilmesine hizmet etmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmanın, Türkçe metinlerden hareketle Budizm ve Budist kültür modellerinin bütün yönleriyle incelenmesi hususunda bir başlangıç rolü oynaması arzu edilmiştir.

1174-Mazun Şiirler Custom

MA?ZUN, ŞİİRLER (KAŞKAY TÜRKÇESİ), Hazırlayanlar: Muhittin ÇELİK, Gökçen DURUKOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1174, Ankara, 301+165 (tıpkıbasım) s.Fiyatı: 30,00 TL

   Çalışma, Ma?zun’un şiirlerini, edebî kişiliğini incelemek ve bu incelemeden elde edilen bulgularla Kaşkay Türkleri ve Türkçesi hakkında hükümler verebilmek amacına yönelik hazırlanmıştır.

1173-Ḳābūs-Nāme Custom

 

 


KEYKÂVUS BIN ISKENDER BIN VEŞMGIR, ÂBÛS-NÂME(GIRIŞ-NOTLAR-METIN-SÖZLÜK/DIZIN-TIPKIBASIM),Tercüme edenŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn MustafâHazırlayan: Enfel DOĞAN

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1173, Ankara, 348+109 (tıpkıbasım) s.Fiyatı: 36,00 TL

  Eser, Eski Anadolu Türkçesi döneminde farklı mütercimler tarafından altı kez Türkçeye tercüme edilmiştir. Devrinin önde gelen şahsiyetlerinden Şeyhoğlu Sadrüddin’in çevirisi de ilk ve önemli tercümelerden biridir.

  İlmî neşri yapılmış olan Kabus-nâme Tercümesi, birkaç aşamadan oluşan bir çalışmanın ürünüdür. Metnin kurulmasından sonra eserin dizin ve sözlüğü hazırlanmıştır. Eserde geçen kelimeler sözlüğe alımış, metinde geçtiği yerler de tek tek gösterilmiştir. Birleşik fiiller ile bazı kalıp ifadeler alt madde olarak sözlüğe alınmış; metinde geçen kişi ve yer adları bazı açıklayıcı bilgilerle beraber ayrı olarak dizinlenmiştir. Metnin imlası, ses bilgisi, cümle yapısı ve söz varlığıyla ilgili olarak çalışmadan elde edilen ve hazırlayana önemli görülen bazı tespitler Notlar bölümünde ana hatlarıyla ortaya konmuştur. Metnin tıpkıbaskısı da çalışmanın sonuna eklenerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

1172-TURKCENIN BATILI ELCILERI MATBA_KAPAK-1


ULUSLARARASI TÜRKÇENIN BATILI ELÇILERI SEMPOZYUMU (5-6 KASIM 2012)

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1172, Ankara, 234 s. Fiyatı: 12,00 TL

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 5-6 Kasım 2012 tarihlerinde Türk Dil Kurumuyla ortaklaşa düzenlediği Türkçenin Batılı Elçileri başlıklı sempozyumunda sunulan bildiriler kurumumuz tarafından yayımlanmıştır. Bu sempozyumda; başta sempozyum bağlamında Batılı Türkologlar, onların eserleri ve ekolleri hakkında olmak üzere Türkoloji’nin çeşitli konu ve sorunları üzerine çok değerli bildiriler sunulmuş, bilimsel araştırmalar yapılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çeşitli sebeplerle elimize geçmeyen iki bildiri dışında sempozyumda sunulan bildirileri bu eserde Türkçe-İngilizce anahtar kelimeleri ve İngilizce özetleriyle birlikte konuya ilgi duyanların dikkatine sunmaktayız. 

 1171-Hilyetül İnsan ve Halbetül Lisan-21171-Hilyetül İnsan ve Halbetül Lisan-1

 

İLYETÜ’L-İNSĀN ve ABETÜ’L-LİSĀN, EbÛl-Fazl Cemâlü’d-din Ahmed b. Muhammed b. Mühennâ el-Hillî el-Hüseynî el-ʿUbeydilî

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1171, Ankara, 16+186(a+b) s. tıpkıbasım

Fiyatı: 30,00 TL

    Abû’l-Fazl Camâlu’d-dînAhmad b. Muhammad b. Hasan b. Al-HillÎ (v. 1283)’nin “İbn Mühennâ Lügati” adıyla anılan Kitâbu Hilyati’l-insân va Halbati’l-lisân’ının bilinen altı nüshası bulunmaktadır. Türkçe üzerine yazılmış ilk eserlerdendir.

 

 1170-Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye-21170-Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye

MÜNTAHABÂT-I LÜGÂT-İ OSMÂNİYYE, William James REDHOUSE el-İngilizî

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1170, Ankara, 18+731 s. tıpkı basım

Fiyatı: 70,00 TL

    Eser, yazarın 4 senelik çalışması ile hazırlanmıştır. Redhouse’un bu çalışmayı yapmasının sebebi de müellefat-ı Türkiye’de Arapça ve Farsça kelimeleri ve terkipleri ihtiva eden bir lügatin bulunmamasıdır. Bu lügat Arapça on sekiz bin iki yüz otuz ve Farsçadan altı bin dört yüz yirmi yani ceman yirmi dört bin altı yüz mana yahut manaları ihtiva etmektedir. Lügatine ise, kendi ifadesi ile, Müntahabât-ı Türkiye ismini vermiştir. 1269 [15 Ekim 1852] tarihli 2. cildin sonunda eserde 18.897 Arapça, 6761 Farsça olmak üzere toplam 25.658 kelime olduğu söylenir ki bu da eserin yazmadan basmaya geçerken genişletildiğini, yaklaşık 1000 kelimenin ilave edildiğini göstermektedir.

 1169-Şecere-yi Terâkime-21169-Şecere-yi Terâkime-1

ŞECERE-Yİ TERÂKİME, Ebû’l-Gâzî Bahâdır Han

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1169, Ankara, 10+66 (a+b) s. tıpkıbasım

Fiyatı: 30,00 TL

    1659-1660 yıllarında Ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılan Şecere-yi Terākime, 17. yüzyılın önemli tarih eserlerindendir. Eserini yazarken Ebulgazi’ye Türkmen boyları arasında söylenen rivayetler ve hocaların, beylerin ellerinde bulunan şecereler kaynaklık etmiştir. Ayrıca tarihî eserlerden reşidüddin’in Câmiʿü’t-tevārîḫ’indeki Oğuz-nâme’den yararlanmıştır, ancak Şecere-yi Terākime’de Câmiʿü’t-tevārîḫ’te olmayan bilgiler de yer almaktadır. 

 1168-kriminal KAPAK _21168-kriminal KAPAK _1

KRİMİNAL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Hazırlayan: Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi Başkanlığı

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1168, Ankara, 161 s.

Fiyatı: 26,00 TL

 Kriminal Terimleri Sözlüğü, JKDB bünyesinde geliştirilen uzmanlık raporlarında terminoloji birliğini sağlamayı ve adli makamlar için rapor içeriklerini daha anlaşılır hâle getirmeyi amaçlayan bir eserdir. Çalışmalar sırasında JKDB’nin bütün birimlerinin katılımıyla oluşturulan proje grubu tarafından laboratuvar inceleme alanlarında kullanılan terimlerin anlamları sistematik ve bilimsel bir yaklaşım kullanılarak derlenmiştir. 

     Eserin, kriminal inceleme alanlarında hizmet veren kurumlar arasında standardın sağlanması ve bilirkişi raporlarının anlaşabilirliğinim artmasına yönelik önemli faydalar sağlayacağı; bu alanda ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağı değerlendirilmektedir.


 1167-ormancılık terimleri_3d

ORMANCILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Metin SARIBAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1167, Ankara, 676 s.

Fiyatı: 70,00 TL

 Eserde, madde başlarında Türkçeyi öne çıkarmak amacıyla ormancılığın temeli olan çok sayıda bitki adlarının önce Türkçesi dada sonra da Latincesi verilmiştir. Bitki tanımları yapılırken bitki adlarının önce Türkçesi, daha sonra da Latincesi verilmiş, daha sonra kısaca bitki anlatılmıştır. Bazen de Türkçe karşılığı olmayan Latince bitki adları doğrudan madde başı yapılarak bu bitkiler tanıtılmıştır. Bitki dünyası çok zengin olduğundan hiçbir şekilde tüm bitki adları alınmamış, sadece ormancılıkta önemli olan bitkiler ele alınmıştır.  

Dede korkurt sadettin özçelik _62-1

 

 

 

      Dede korkurt sadettin özçelik _62-2

 

DEDE KORKUTDRESDEN NÜSHASI - GİRİŞ, NOTLAR, METİN, DİZİN,SADETTİN ÖZÇELİK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1166/1-2, Ankara, 1. baskı, 2 cilt, 2016, 1. cilt 931 s., 2. cilt 996 s. Fiyatı: 130,00TL

     Türk Edebiyatının temel eserlerinden biri olan Dede Korkut’un okunuşu ve anlaşılması üzerine çok şey yazılmış ve çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bu kitap dili, yazıya geçiriliş dönemi ve yazım özellikleri nedeniyle çok yönlü güçlükleri bulunan bu önemli metnin doğru okunması, anlaşılması üzerine yapılan yeni ve kapsamlı bir çalışmadır. Kitap iki ciltten oluşuyor. Giriş ve Notlardan oluşan 1. Ciltte şu başlıklar yer alıyor:

           Giriş bölümünde Yazma Eserlerin Okunma Sorunları, Dede Korkut Metninin Okunma Sorunları, Dede Korkut Nüshaları Hakkında Tespitler, Dresden Nüshasında Sözlü Dil Özellikleri, Dresden Nüshasının Önemli Yazım Özellikleri, Dresden Nüshasının Yazım Yanlışları.

       Notlar bölümünde ise Dede Korkut’taki kelimelerin okunuşu, kelimelerin ve deyimlerin anlamları, Dede Korkut metninde bugüne kadar üzerine yazılmış veya yazılmamış olan farklı konularla ilgili görüş bildiren notlar yer almaktadır. Notlarda metinde incelenen konuyla ilgili daha önceki okuma şekilleri ve görüşler özetlenmiş ardından bilgi ve gerekçe gösterilerek tespit yapılmış, görüş belirtilmiştir.

       1. Cildin sonunda Sayfa ve Satır Numarasına Göre Notlar Dizini ve Alfabe Sırasına Göre Notlar Dizini bulunuyor. 

          Kitabın 2. cildinde ise şu üç ana başlık yer alıyor:

        Dede Korkut / Dresden Nüshası Tıpkıbasımı ve Çeviriyazılı Metin: Bu bölümde çift numaralı sayfada Dresden nüshası metni, tek numaralı sayfada metnin okunuşu yer alıyor.

 Aktarma: Dresden nüshasındaki 12 boy, metindeki aynı sırayla ve üslup korunmaya çalışılarak Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.

Dizin:Bu bölümde Dede Korkut metninin söz varlığı yer almaktadır.

 

kara turklerinin dili

KARAY TÜRKLERİNİN DİLİ, SELMA GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1165, Ankara, 534 s. Fiyatı: 44,00 TL

             Karayca; Hazar Devleti’nin bakiyesi kabul edilen, Museviliğin Karia mezhebini kabul etmiş olan Karayların dilidir. Bu dil, Türk dilinin Kıpçak lehçelerinden biridir. Karay Türklerinin Dili başlıklı bu eserde, Karaylar ve Karayca ile ilgili bilgiler, Troki diyalekti ile yazıya geçirilmiş çeşitli eserlerden seçme metinler ve onların Türkiye Türkçesine aktarımları ile dil incelemeleri ve söz dizini bulunmaktadır.

turk tasavvuf edebiyatı

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI MAKALELERİ, A. Azmi Bilgin

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1164, Ankara, 295 s. Fiyatı: 24,00 TL 

             Eserdeki yazılar doğrudan ya da dolaylın olarak Türk tasavvuf edebiyatı ile ilgilidir. Makale, bildiri ya da ansiklopedi maddesi formatında olan ilk bölümdeki yazılarda tasavvufun mahiyeti; Arap, Fars ve Türk edebiyatlarına etkisi; Tekke edebiyatı olarak adlandırılan bu bilim dalının adlandırılma sorunu, türleri, nazım şekilleri gibi konular ele alınmıştır. İkinci bölümde Nesimî, Aziz Mahmud Hüdayî, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Hâşim Baba, Nigârî gibi sufi şairlerin yanı sıra tasavvufi terimleri şiirlerinde yoğun olarak kullanan Fasih Ahmed Dede, Esrar Dede gibi divan şairleri kısa özlü bir şekilde tanıtılmıştır. Son bölümde ise Mevlana, Sadreddin-i Konevi ve Yunus Emre gibi ünlü mutasavvıflarla ilgili araştırma yazılarına yer verilmiştir. Eser, tasavvufa ve bunun etkisiyle oluşmuş olan Türk edebiyatına ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak olma özelliğini amaçlamaktadır.  

Kutadgu Bilig

 KUTADGU BILIG VIYANA, FERGANA, KAHIRE NÜSHASI, YUSUF HAS HACİB 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1163, Ankara, 1. baskı, tıpkıbaskı, 3 cilt,Viyana: 24+95 v., Fergana: 16+225v., Kahire: 20+196 v., Fiyatı: 184,00 TL

Karahanlı ve İslam devri Türk edebiyatının ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, Yûsuf Hâs Hâcib tarafından Balasagun’da yazılmaya başlanmış, 1069-1070’te Kâşgar’da tamamlanmış ve Doğu Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Kara Han Ebû Ali Hasan bin Arslan [v. 1103]’a takdim edilmiştir.

Kutadgu Bilig’de esas konu “hedef insan”dır. Bu hedef insan tipi, cemiyet içine yerleştirilir, fertlerin birbirleriyle ve devletle olan münasebetleri ele alınır. Eser hem içtimaiyat hem de siyaset ilmi ile ilgili bir eserdir. “Devletli olma bilgisi” manasına gelen Kutadgu Bilig, ıstılah olarak siyasetname manasını kazanmıştır. Eserde, cemiyetteki muhtelif tabakalar ve meslek mensuplarının sahip olması gereken vasıflar, uymaları gereken hâl ve hareket tarzları enine boyuna anlatılır. Eski Türk bey ve hanlarından sık sık vecizeler aktarılır, atasözleri ve halk şiirlerinden parçalar örnek olarak verilir.

260

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, AHMET CAFEROĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 260, Ankara, 3. baskı,  XV+320 s., Fiyatı: 20,00 TL

Ahmet Caferoğlu tarafından hazırlanmış olan Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 1968 yılında yayımlanmıştır. IX. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar Uygur Türkleri oldukça yüksek seviyeli bir kültür geleneği kurmuşlar ve bu gelenek içerisinde kullandıkları dil de hem alıcı hem de verici özelliği ile kullanıldığı dönem içerisinde bir nevi uluslararası kültür dili olmuştur. O dönemde Uygur Türkçesi ile yazılmış metinler, daha çok çeviri hatta dinî metinlerin çevirileridir. Budist metinlerin çevirisiyle Sanskrit, Mani metinlerinin çevirisiyle İran, Hristiyan metinlerinin çevirisiyle Süryani unsurlar Uygur Türkçesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle Uygur Türkçesinde yabancı kökenli kelimeler daha çok din felsefesine ait kavramlardan ibarettir. Ahmet Caferoğlu Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nü hazırlarken Uygur Türkçesiyle yazılmış sınırlı kaynaklardan yararlanmış ve sözlüğünde yaklaşık 7500 kelimeye yer vermiştir.

578

BURHAN BAYTOP, TÜRKÇE BITKI ADLARI SÖZLÜĞÜ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara, 4. baskı, 578 s., Fiyatı: 34,00 TL

     “Türkçe Bitki Adları” adlı bölümde yaklaşık 4.000 civarında bitki adı yer almaktadır. “Latince Bitki Adları” adlı bölümde ise; Türkçe bitki adlarının 1.300 kadarının Latince adı verilmektedir. “Renkli Resimler” adlı bölümde eserde yer alan bitkilerin fotoğrafları yine alfabetik bir sırayla yer almaktadır. Çalışmanın en önemli özelliği ise her bitkinin Anadolu ağızlarında gecen karşılıklarının verilmiş olmasıdır.

841

MEHMET BAHAETTIN TOVEN, hazırlayan: ABDÜLKadir HAYBER, YENI TÜRKÇE LÜGAT

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 841, Ankara, 2. baskı,  XII1+1210 s., Fiyatı: 40,00 TL

 Yeni Türkçe Lügat, hayatını sözlük çalışmalarına adamış olan Mehmet Bahaettin’in daha önce Türkçe Lügat adıyla hazırladığı okul sözlüğünün geliştirilmiş şeklidir. Batı dillerinden giren yeni kelimelere kayıtsız kalmamak için yerli yabancı bütün kelimelere yer veren bu eserle sadeleşen ve güzelleşen Türkçeye hizmet etmek amaçlanmıştır. Bu eser basıldığı dönemde, Türk sözlükçülüğünün durumunu göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Yeni Türkçe Lügat, basıldığı dönemde Türkçenin bütün söz varlığını kapsayan değerli bir eser olarak sadece dilimize giren Arapça ve Farsça kelimelere değil Batı dillerinden giren kelimelere de yer vermiştir. 1924 yılında Arap harfleriyle basılan eser, Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen “Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi” kapsamında Türk alfabesine aktarılmıştır.

963

MUSTAFA ÖNER, KAZAN-TATAR TÜRKÇESI SÖZLÜĞÜ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 963, Ankara, gözden geçirilmiş 2.baskı , 603 s., Fiyatı: 34,00 TL      

Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, dil araştırmalarında kısaca Tatarca olarak adlandırılan çağdaş Türk lehçesinin ve onun yazı dilinin, daha çok edebiyat eserlerine dayanan sözlüğüdür. Toplam 16.887 adet söz varlığına ulaşan sözlüğün alt maddelerinde 3600 kadar deyim ve tamlama vardır ve bu maddeler 90 kadar irili ufaklı metinden taranıp derlenen 4000 adedi aşan örnek cümle ve parça alıntısıyla tanıklanmıştır. Böylece, cırlar, beyitler, bilmeceler, masallar gibi Tatar halk edebiyatı örneklerinden, Abdullah TUKAY, Ayaz İSHAKİ, Alimcan İBRAHİM, Şeyhzade BABİÇ, Mehmüt GALEV, Hesen TUFAN gibi klasikleşmiş yazarlarına kadar, dilin başlıca söz varlığını içine alan bir sözlük hazırlanmıştır. 

1001

 ŞEMSEDDIN SAMI, hazırlayan: PAŞA YAVUZARSLAN, KAMUS-I TÜRKI

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1001, Ankara, gözden geçirilmiş 2.baskı, 1626 s., Fiyatı: 60,00 TL

     Şemseddin Sami’nin, Kamus-ı Türkî’si sadece ismiyle değil, sözlükçülük ilkeleri açısından da o dönemde kaleme alınan bütün Osmanlı sözlüklerinden ayrılmaktadır. Şemseddin Sami’nin Arapça, Farsça, Rumca, İtalyanca, İngilizce, Yunanca, Macarca ve Slav dillerinden geçen alıntı kelimelerin etimolojileri üzerinde yaptığı açıklamaları bugünkü etimolojik sözlüklerde yer alan bilgilere denk durumdadır. Bu sözlükte, yalnızca kelimelerin kökenleri hakkında değil, kelimelerin dil bilgisi özellikleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. 

1120

 KÂŞGARLI MAHMUD, hazırlayanlar: AHMET B. ERCİLASUN, ZIYAT AKKOYUNLU, DÎVÂNU LUGÂTI’T-TÜRK

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1120, Ankara, 2.baskı, CXIX+995 s., Fiyatı: 50,00 TL

            Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır. 2015 yılında eserin 2. baskısı yapılmıştır.

1121

İLAÇ VE ECZACILIK TERIMLERI ÇALIŞMA GRUBU SÖZLÜĞÜ, İLAÇ VE ECZACILIK TERIMLERI SÖZLÜĞÜ,

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1121, Ankara, gözden geçirilmiş 2.baskı, 1032 s., Fiyatı: 40,00 TL

 

     Bu çalışma, bütün alanlarıyla ilaç ve eczacılık terimlerini içeren ve tanımlayan Türkçe kaynakların eksikliği görülerek doğrudan eczacılıkla ilgili temel kavramların adlandırılması, terim birliğinin sağlanması, mümkün olduğu ölçüde yabancı sözcüklere Türkçe karşılıkların bulunması ve öteki bilim dallarının kaynaklarında geçen eczacılıkla ilgili terimlerin bir araya getirilmesi ve tanımlanması amacıyla yürütülmüştür. 2015 yılının sonunda gözden geçirilmiş 2. baskısı yapılmıştır.

1159

ŞAKIR BAYHAN, BOŞNAKÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1159, Ankara, 1600 s., Fiyatı: 80,00 TL

             Boşnakça-Türkçe Sözlük, Kurumumuz tarafından yürütülen bir sözlük dizisi çalışmaları sonunda ortaya çıkmış bir eserdir. Bu nedenle Türkçe karşılıklar verilirken Türk Dil Kurumunun geliştirip benimsediği günümüz Türkçesi göz önünde bulundurulmuştur. Sözlüğün hazırlanmasındaki temel amaçlardan biri, bu alanda ülkemizde eksiklik duyulan bir sözlüğü ortaya koymak, diğer taraftan dillerin değişen bir varlık oldukları düşüncesiyle Boşnakçayı daha güncel ve kapsamlı öğrenmek ve ilerletmek isteyenlere kaynak sunmaktır. Sözlüğün içinde yorumlanan madde başı sayısı 60.400’dür. Ayrıca güncel kullanıma ait birleşik söz, birleşik fiil, deyim ve tabirlere, sözcük gruplarına, halk diline, argolu ifadelere, atasözlerine, çeşitli meslek ve branşlara (bilim ve teknik, tıp, bitki bilimi, dil bilgisi, mimarlık vb.) ait terimlere bol bol yer verilerek bu esere zenginlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

1160

 

HEMŞIRELIK TERIMLERI SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBU, HEMŞIRELIK TERIMLERI SÖZLÜĞÜ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1160, Ankara, 967 s., Fiyatı: 40,00 TL

             Bu eser; bilimsel kaynakların, sözlüklerin incelenmesi ile hazırlanmış olup Türkçe ve İngilizce karşılığı belirlenmiş yaklaşık 10.000 tanımlanmış terim içermektedir. Terimlerin yazılışında varsa Türkçe terimler tercih edilmiş, yoksa yaygın dilde kullanılan mesleki söyleyişleri kullanılmıştır. Ülkemizde hazırlanan ve kurumumuz tarafından basılan bu sözlüğün yabancı dilde yazılanlardan farkı, yalnızca sağlık la ilgili terimleri içermeyerek hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarında kullanılan diğer disiplinlerle ilgili sözcüklere de yer vermiş olmasıdır.

1161

  TÜRKÇEDE BATI KÖKENLI KELIMELER SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBU, TÜRKÇEDE BATI KÖKENLI KELIMELER SÖZLÜĞÜ

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1161, Ankara, 1639 s., Fiyatı: 40,00 TL

           Türkçede Batı Kökenli Yabancı Kelimeler sözlüğü Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu eser, Tanzimat’tan bu güne 95 yazarımızın 439 eserine girmiş ve eser üzerinde çalışanların tespit edebildiği Batı kökenli 6.634 sözü ve bunların yer aldığı 39.615 örnek cümleyi içermektedir. Edebî eserlerimize girmiş 6.646 sözün geçtiği 39.615 örnek cümlesi ile bu alanda yazılmış pek çok sözlükten farklı bir yapıya sahiptir.

1162

 Ni’metullâh Ahmed, hazırlayan: Adnan İNCE, Lügat-i Ni’metu’llâh

 Türk Dil Kurumu Yayınları: 1162, Ankara, 1001 s., Fiyatı: 70,00 TL

            Bu eser, “Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Projesi” kapsamında taramaya alınan kaynaklardan biridir. Yazılış tarihi olan 947/1541’e kadar Anadolu sahasında Farsça-Türkçe yazılmış en kapsamlı sözlüktür. Metinde alışılagelmiş çeviri yazı işaretleri kullanılmıştır. Sözlüğün sonuna, madde başı kelimelerin yeni harfli dizini eklenmiştir. 

735-1

 Ali Şîr Nevâyî Mecâlisü’n-Nefâyis, hazırlayan: Kemal ERASLAN, Farsça çeviri: A. Naci TOKMAK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 735/I-II, Ankara, birleştirilmiş 2. baskı, CIV+668 s., Fiyatı: 40,00 TL  

       Nevayi’nin; Türk edebî hayatını tanıtmak, Molla Cami’nin Baharistan’ı ile Devlet Şah Tezkiresi’nde yer almayan Türkçe yazan şairleri unutulmaktan kurtarmak, Türkçe yazmaya teşvik etmek ve yeni yetişenlere onculuk etmek amacıyla kaleme aldığı eser, Türk diliyle yazılmış ilk şairler tezkiresi olduğu kadar, devrin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmasıyla içeriği bakımından da çok önemlidir. İki ciltten meydana gelen eserin ilk cildinde “Giriş” ve “Metin”, ikinci cildindeyse “Çeviri” ve “Notlar” bölümleri yer almaktadır. Eserin Farsça çevirisi Prof. Dr. Naci Tokmak tarafından yapılmıştır. Eserin ikinci baskısında iki cilt birleştirilerek basılmıştır.

1150-1

Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV, Zeynep KORKMAZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1150, Ankara, 529 s., Fiyatı: 40,00 TL

            Kurumumuz tarafından yazarın, 1945-1995 yılları arasındaki toplam 1700 sayfa tutan makaleleri, Türk Dili Üzerine Araştırmalar başlığı ile iki cilt hâlinde önce 1995, daha sonra da 2005 yılında basılmıştır. Daha sonra 1995-2006 yılları arasındaki makaleleri içine alan 72 araştırma yazısı da 2007 yılında bu eserin III. cildi olarak yayımlanmıştır. 2007-2014 yılları arasında yazılan 41 makale, bu eserin IV. cildini oluşturmaktadır. Bu makaleler; her biri bir araştırma ürünü ya da yerli yabancı çeşitli üniversiteler tarafından düzenlenen bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumda sunulmuş bildiriler yahut da Türk Dili Araştırma Yıllığı-BELLETEN, Dil Araştırmaları gibi hakemli dergilerde yayımlanmış yazılardır.  

1158-1

 Kırım Karaycasının Katık MecuMası (Metin-Sözlük-Dizin), hazırlayan: Tülay ÇULHA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1158, Ankara, 600 s., Fiyatı: 26,00 TL

            Bu çalışma, “Kırım Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecmua” başlıklı doktora bitirme çalışmasının baskıya hazırlanmış şeklidir. Karay Türkçesinin Kırım diyalektine ait halk edebiyatı örneklerini içeren Katık Mecmuası, İbrani harfleriyle kaleme alınmış el yazması bir metindir. Kitap, temelde adı geçen mecmuanın yazı çevirimi ve dizin-sözlük çalışmasından oluşmaktadır. Eser sahibinin hazırlamış olduğu çalışma, Giriş, Metin (Mecmua), Sözlük-Dizin, Kaynakça, Sonuç ve Ekler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Eserin sonunda Katık Mecmuası’nın tıpkıbasımı yer almaktadır.

1155-1

 

SözVarlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler, Hamza ZÜLFİKAR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1155, Ankara, 526 s., Fiyatı: 40,00 TL

            Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler adlı eser, Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçişte dilimizin geçirdiği sadeleştirme, millîleştirme hareketleri içinde uğradığı değişme ve gelişmeler bol örneklerle ele alınmıştır. Batı dillerinin etkisiyle yeniden yabancılaşma yoluna giren Türkçenin durumuna somut örnekler verilerek dikkat çekilmiş. Bu gelişmede Türk Dil Kurumunun katkıları ele alınmış, yazım birliği üzerinde özellikle durulmuştur. Bu çalışma, bir kültür ve bilim dili olan Türkçenin doğru kullanılması, söz hazinesinin geliştirilmesi, Türkçeyi daha yakından tanıma ve inceliklerine vakıf olmak amacıyla hazırlanmış; öğreticilere ve öğrencilere kılavuzluk etmesi için sade, açık bir dil kullanılmıştır.

1156-1

Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları, Figen GÜNER DİLEK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1156, Ankara, 548 s., Fiyatı: 36,00 TL

             Bu çalışma, henüz internetin Türkiye’de yaygınlaşmadığı, dijital kayıt cihazlarının bulunmadığı 90’lı yılların sonlarındaki imkânlarla kaydedilmiş, deşifre edilerek yazıya geçirilmiş, incelenmiş ve 2005 yılında doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Eserde, bir yandan ağızlardaki sesleri ayrıntılı olarak incelemeye gayret edilirken diğer yandan da yazarın ilkesi, parçalardan bütüne gidebilmek, bütünü tanımlamak ve tamamlamak olmuştur. Çalışma, giriş ve 6 bölümden oluşmaktadır. İncelemenin bütün bölümlerinde örnekler, Güney ağızlarından Kuzey ağızlarına doğru giden bir sıra düzeniyle verilmiştir.

593-1

 YENI UYGUR TÜRKÇESI GRAMERI,  Rıdvan ÖZTÜRK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 593, 3. baskı, Ankara, 168+3 s., Fiyatı: 8,00 TL

Türk dünyasının en doğu ucunda bulunan Uygur Türklerinin dil özelliklerini içeren bu eser, “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” ve “Söz Dizimi” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın sonunda, önce Uygur Türkçesine ait birkaç metin, daha sonra bunların Türkiye Türkçesine aktarılmış şekilleri ve en sonda da metinlerden ikisinin Arap ve Kiril harfli özgün biçimlerinin tıpkıbasımları bulunmaktadır.

344-1

 ATATÜRK’TEN 20 ANI, Mehmet Ali AĞAKAY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 344, 7. baskı, Ankara, 40 s., Fiyatı: 4,00 TL

Atatürk ile ilgili bu yirmi anı, onun halkla olan temasları sırasında yaptığı sohbetleri konu almaktadır. Kitapta ayrıca yabancıların Atatürk’e bakışına, onun sofrasında yapılan konuşmalara da yer verilmiştir.

932-1

DOĞU TÜRKISTAN UYGUR AĞIZLARI, Erkin EMET

Türk Dil Kurumu Yayınları: 932, 2. baskı, Ankara, 519 s., Fiyatı: 28,00 TL

            Doğu Türkistan Uygur Ağızlarının ses bilgisi bakımından incelendiği bu çalışma, Giriş dahil dört kısımdan ibarettir: Giriş’te Uygur Türklerinin tarihi, bugünkü durumları dışında Uygur ağızları, Uygur ağızlarının tasnifi, Uygur ağızları üzerinde yapılan çalışmalar, ağızları birbirinden ayıran temel özellikler üzerinde durulmuştur. I. Kısım, hem Doğu Türkistan bölgesinden yazarın derlemeleri hem de bugüne kadar yapılan ağız araştırmalarındaki malzeme temelinde Kaşgar, Hoten, Lopnor ve Kumul ağızlarının ses bilgisi bakımından karşılaştırmalı incelemesidir. II. Kısım derlenen metinlere ayrılmıştır. III. Kısım Dizin’e ayrılmıştır. Bu kısımda bağımsız ağız dizinlerini, ağız malzemesinin Ortak Türkçede toplandığı bir dizin de izlemektedir.

1157-1

 İSTANBUL FOLKLORU, Henry CARNOY, Jean NICOLAID?S, çeviren: Suna Timur AĞILDERE

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1157, Ankara, 165 s., Fiyatı: 18,00 TL

            Bu çalışma ile eser sahipleri, Osmanlı İmparatorluğu folkloru üzerine yaptıkları araştırmalar sırasında elde ettikleri belgeleri yayımlamaya devam etmektedirler. Söz konusu eser, özellikle İstanbul efsanelerine adanmıştır.

1154-1

CAHIT KÜLEBI, Mehmet YARDIMCI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1154, Ankara, 80 s., Fiyatı: 12,00 TL

Bu eserde, rahat bir anlatımla çağdaş şiire renk katan; diliyle, insanıyla, doğasıyla Türk halkının sesi olan Cahit Külebi, bütün yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Şiirlerinde çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izler taşıyan; insan, yurt ve doğa sevgisini işleyip, halkın yaşam güçlüklerini sergileyen Külebi’nin 1940 sonrası Türk şiirinin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır.

1153-1

YAHYA KEMAL BEYATLI, Önder GÖÇGÜN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1153, Ankara, 111 s., Fiyatı: 18,00 TL

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin seçkin isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı, “Bu dil, ağzımda annemin sütüdür.” şeklinde ifadesini bulan engin Türkçe sevgisi ile Türk diline gönül ve emek verenlerin de en önde gelenlerindendir. Onun şiir dili, “Beyaz Lisan” anlayışı etrafında, tabii söyleyişler hâlinde karşımıza çıkan “Yaşayan Türkçe”dir. Bu kitapta Yahya Kemal, dil ve güzel Türkçemiz etrafındaki son derece anlamlı hükümlerine ve eserlerine dayalı tespitlerle değerlendirilmeye çalışılmıştır.

1151-1

 TÜRKÇEDE NİTELEME SIFAT İŞLEVLİ YAN TÜMCELER, Fatma ERKMAN AKERSON-S. N. Şeyda OZİL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1151, Ankara, 281 s., Fiyatı: 24,00 TL

            Yazarların bu eseri hazırlarken amacı, Türkçedeki yan tümce yapılarının tümünü incelemektir. İlk olarak sıfat işlevli yan tümce adı verdikleri yapıları incelemişlerdir. Konun geniş bir kapsama sahip olması nedeniyle çalışma bu yan tümcelerle sınırlı tutmuştur.

984-1

KUTADGU BILIG’DE SÖZ YAPIMI, İbrahim TAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 984, gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara, 281 s., Fiyatı: 30,00 TL

Kutadgu Bilig’de Söz Dizimi adlı eser üç ana bölümden oluşmaktadır. 1. Giriş, 2. Söz Yapımı, 3. Dizinler. “Giriş” bölümünde Kutadgu Bilig ile ilgili kısaca bilgi verilmiş, bu eser üzerinde söz yapımına ilişkin yapılan çalışmalar eleştirel bir gözle değerlendirilmiştir. “Söz Yapımı” ise dört alt bölümden oluşmaktadır. 1. Addan Ad Türeten Ekler 2. Addan Eylem Türeten Ekler 3. Eylemden Ad Türeten Ekler 4. Eylemden Eylem Türeten Ekler. Son bölümde ise “Dizinler” iki alt başlık ile incelenmiştir. 1. Genel Dizin; madde başı sözcüklerin sayfa numaralarını göstermektedir. 2. Köktaş Sözcükler Dizini; bir ve aynı kökten türemiş akraba sözcükleri içermektedir.

1084-1

ESKI UYGURCA ALTUN YARUK SUDUR’DAN “AÇ BARS” HIKÂYESI, hazırlayan: Zemire GULCALI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1084, gözden geçirilmiş 2. baskı, 451 s., Fiyatı: 20,00 TL           

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, Uygurca Altun Yaruk Sudur’un 26. bölümü (10. kitap) içerisinde yer alan Aç Bars öyküsünü ele almakta ve 5 bölümden oluşmaktadır. 1. Giriş: Altun Yaruk Sudur ve üzerine yapılan çalışmalar, Aç Bars metni ve içeriği, metnin yazım özellikleri, yazı çevirimi ve harf çeviriminde tutulan yol, çeviri yazı işaretleri, Aç Bars metni üzerine yapıla araştırmalar, metinde geçen ikilemeler, St. Pt. Yazması ile Radloff-Malov yayını arasındaki farklar ve Berlin fragmanlarının konkordansı ele alınır. 2. Berlin Fragmanları: U ve Mz. varaklarının ön ve arka yüzündeki metnin harf çevirimi verilir, R-M’den ayrıldığı noktalar dipnotla gösterilir. 3. Metin ve Çeviri: St. Pt. yazması esas alınarak yapılan yazı çevirimi ve harf çevirimi, hemen ardından Türkçeye aktarımı verilir. 4. Açıklamalar: Uygurca metin ile Çince metin karşılaştırılarak önemli söz ve ibareler üzerinde açıklama yapılır. 5. Dizin: Uygurca – Türkçe – Çince – Çağdaş Uygurca, Çince – Uygurca ve Çağdaş Uygurca – Eski Uygurca dizinleri yer alır. Eser, söz konusu çalışmanın 2013 yılında yayımlanan ilk baskısında gözden kaçan yazım yanlışları ve dizgi hatalarının giderilmesi, açıklamalar kısmında yapılan bazı eklemeler ve Çağdaş Uygurca – Eski Uygurca söz dizininde yapılan kısaltmalar vb. düzeltilerin de yapılmasıyla okurlara 2. baskı olarak yeniden sunulmuştur.

568-1

ALÎ-ŞIR NEVÂYÎ MÎZÂNU’L EVZÂN, hazırlayan: Kemal ERASLAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 568, 2. baskı, Ankara, 198 s., Fiyatı: 12,00 TL

          Bu yayın, Alî-Şîr Nevâyî’nin vezinleri ve aruz kalıplarını konu alan Mîzânu’l-Evzân adlı eserinin, çeviri yazı işaretleriyle yeni harflere aktarılmasını içermektedir. Eserde, üç güvenilir nüshaya dayanarak karşılaştırmalı metin oluşturulmuş, ayrıca metinler günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Çalışmanın sonunda; aruz cüzleri, aruz ile ilgili terimler, tanımları ve örnekleriyle bir sözlük hâlinde verilmiştir.

601-1

 BÂKÎ DÎVÂNI, hazırlayan: Sabahattin KÜÇÜK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 601, gözden geçirilmiş 3. baskı, Ankara, 472 s., Fiyatı:12,00 TL

XVI. yüzyılın ünlü şairlerinden olan Baki’nin divanı daha önce birkaç kez basılmıştı. Bu çalışmada nüsha farkları göz önüne alınıp, oluşan fikirler değerlendirilerek yeni bir yayın ortaya konulmuştur. Şairin Farsça şiirleri de Divan’ın sonuna eklenmiştir. Ayrıca kitapta yer alan doğru-yanlış cetveli de 3. baskıda üzerinde uygulanmıştır.

1152-1

Ma’rûf er-Rûsâfî, Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluk-larına Reddiye, çeviren: musa yıldız

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1152 Ankara, 78+46 s., Fiyatı: 18,00 TL

            Rusâfî bu eserinde, Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimeleri beş bölüme ayırır: 1. Telaffuzunu ve anlamını değiştirmedikleri kelimeler. 2. Tellefuzunu ve anlamını değiştirdikleri kelimeler (13 adet). 3. Telaffuzunu değiştirip anlamını değiştirmedikleri kelimeler (72 adet). 4. Telaffuzunu değiştirmeyip anlamını değiştirdikleri kelimeler (224 adet). 5. Arapça olmadığı hâlde Arap dil bilgisi kurallarına göre türettikleri kelimeler (9 adet). Rusâfî’nin bu eseri kaleme almasının asıl amacı 4. ve 5. bölümlerde geçen yani telaffuzu değiştirilmeyip anlamı değiştirilen kelimeler ile Arapça olmadığı hâlde Arap dil bilgisi kurallarına göre türetilen kelimelerdir çünkü karışıklık, şüphe ve tereddüt bu kelimelerde meydana gelmektedir. Sözdeki kusur da onlarda oluşmaktadır çünkü bu kelimelerin yapıları Arapça, anlamları ise Türkçedir. Rusâfî eserine 5. bölümden başlar ve geriye doğru giderek kelimeleri ele alır. Birinci bölümde saydığı telaffuzunu ve anlamını değiştirmedikleri kelimeleri eserinde incelemez. Böylece toplam dört bölüm hâlinde 399 kelimeyi Osmanlı Türkçesi ve Arapça örneklerle teker teker işler.

946-1

MARAŞLI ÂŞIK BEHLÜL ALİ (2. baskı), Ali KARAÇALI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 946, Ankara, 232 s., Fiyatı: 12,00 TL

       Başlangıcı tarihin derinliklerine uzanan âşıklık geleneği yurdumuzun kimi bölgelerinde diğer yerlere göre daha canlı yaşatılmaktadır. Maraş ve Elbistan çevresi de bu geleneğin canlı biçimde yaşatıldığı bölgelerden biridir. Temsilcilerine âşık, ozan, halk şairi, saz şairi gibi adlar verilen bu geleneğin yöredeki önemli temsilcilerinden biri de Behlül Ali’dir. Ancak bu güne kadar, âşık hakkında Türk halk edebiyatına ilişkin yazılı kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece yöreye ilişkin birkaç kitap ve ansiklopedide adından kısaca söz edilerek çok bilinen birkaç şiirine yer verilmektedir. Bu eser, Elbistan yöresinin âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan Behlül Ali hakkında yapılan ilk derli toplu çalışmadır. Eserde, Behlül Ali’nin hayatı yaşayan tanıklıklarla araştırılmış, sanatı, âşıklığı ve eserleri biçim ve içerik yönlerinden incelenmiş; âşığın elimizdeki tek eseri olan “Âşık Behlül ilen Güllü Fadime’nin Türküsü” adını verdiği el yazması şiir defterinde kayıtlı bulunan bütün şiirleri çeviri yazıyla günümüz Türkçesine aktarılmış; çeşitli kaynaklardan ve âşığın yaşayan çocukları ile yakın akrabalarından derlenen on şiiri de kitaba eklenmiştir. Ayrıca eserin sonunda özgün el yazması metin tıpkıbasım olarak verilmiştir.

905-1

 GEOMETRİ (5. baskı), Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 905, Ankara, 52 s., Fiyatı: 6,00 TL

       Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk’ün ölümünden bir buçuk yıl önce, 3. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda yazdığı Geometri kitabı Dil Devrimi'nin kaynak eserlerinden biridir. Ulu önder eserinde, geometri alanındaki terimleri Türkçeleştirmiştir. Yıllardır eski baskıların tıpkıbaskısı yapılarak çoğaltılan ve Türk dili tarihinde çok önemli bir yeri bulunan Geometri’nin bu baskısında çizimler, sayfa yapısı yeniden düzenlenmiş, yüksek baskı kalitesine kavuşturulmuştur. 

852-1

TÜRK SÖZÜNÜN ASLI (3. baskı), Hüseyin Namık ORKUN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 852, Ankara, 36 s., Fiyatı: 2,00 TL

       Türk adı ilk kez, VIII. Yüzyıl Çin kaynakları ile Uygur metinlerinde geçmektedir. Bu kaynakların ve araştırmaların bazılarında belirtildiği gibi Türk adı Çin kaynaklarında telâffuz edildiği şekilde, miğfer anlamına gelen Tu-kiüe kelimesinden mi veya Hun/Kun kelimesinden mi yoksa türü-/türe- kökünden mi gelmektedir? Bu soruların cevabını bulabileceğimiz Türk Sözünün Aslı adlı eser, Türk Dil Kurumu tarafından günümüz yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

645-1

 GÜZEL YAZILAR ROMANLAR  (3. baskı), Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 645, Ankara, 407 s., Fiyatı: 8,00 TL

       Hayat ile doğrudan ilgisi olduğu için okuyucu ile iletişim kurmada diğer edebî türler içinde ayrı bir yere sahiptir roman. Türk edebiyatındaki geçmişi pek eski olmayan tür yüzyılın ikinci yarısından sonra öteki türlere göre büyük aşama kaydetmiş; bu kısa geçmişe karşın okuyucu ve edebî çevreleri peşinde sürüklemeyi bilmiştir. Bu çalışmada, kısa bir tarihî geçmişi olan Türk romanının zengin ve verimli ürünlerden oluşan bir demet bir araya getirilmiştir. Kitapta, eserin özünü veren veya eserin en çarpıcı bölümünden seçilen parçalar ile birlikte, her eserin kısa özeti çalışmaya dâhil edilmiştir.

644-1

SÖZ KİTABI TÜRKÇE-İTALYANCA SÖZLÜK, Bernardo da PARIGI, hazırlayan: Yavuz KARTALLIOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1148, Ankara, 1289 s. Fiyatı: 60,00 TL

Vocabolario Italiano-Turchesco, Bernardo da Parigi tarafından yazılmış ve 1665 yılında Roma’da üç cilt hâlinde yayımlanmıştır. Sözlükte İtalyanca madde başlarının karşısında Türkçe kelimeler yer alır. Söz Kitabı Türkçe-İtalyanca Sözlük, Parigi’nin adı geçen eserine göre hazırlanmış giriş, inceleme, sözlük ve İtalyanca dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte Parigi ve eseri hakkında bilgiler verilmiş; inceleme bölümünde Parigi’nin sözlüğü fonolojik bakımdan detaylı olarak incelenmiştir. Sözlük bölümünde madde başları Parigi’nin Arap harfleri ile kaydettiği kelimeler transkribe edilerek, Arap harfli orijinal şekiller kaydedilerek, İtalyanca kelimelere göre Türkçe anlamlar eklenerek ve İtalyanca madde başları italik dizilerek oluşturulmuştur. Dizinde ise Parigi’nin madde başı yaptığı İtalyanca kelimeler yer alır.

644-1

GÜZEL YAZILAR ŞİİRLER (5. BASKI), Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 644, Ankara, 299 s. Fiyatı: 8,00 TL

Güzel Yazılar adlı dizinin şiire ayrılan bu çalışmasında, son dönem Türk edebiyatına damgasını vuran ustalardan başlayarak kronolojik bir anlayış çerçevesinde, günümüze kadar uzanan bir çizgide, bu türe emeği geçenlerin yazdıklarından bir seçki yer alıyor

1149-1

TARİHÎ KARŞILAŞTIRMALI TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİ, Ali ILGIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1149, Ankara, 296 s. Fiyatı: 50,00 TL

Çalışmamız, bugün Sibirya coğrafyasında varlığını sürdürmekte olan Tofa Türkçesinin biçim bilgisinin tarihî-karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Tofa Türkçesindeki biçimbirimlerin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tespit edilmesine dönüktür. Genel Türkolojide üzerinde az çalışılmış, Türkiye Türkolojisinde ise hiç çalışma yapılmamış Tofa Türkleri ve Türkçesine dönük bu çalışma 2008’in yaz aylarında ve 2013’ün kış aylarında Sibirya coğrafyasında yaptığımız derleme faaliyetlerinin sonucunda elde edilen dijital kayıt çözümlemelerine dayalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışmamızda tarihî-karşılaştırmalı bir yöntem uygulanmasının yanında geleneksel yaklaşımın dışına çıkılarak biçimden işleve değil, işlevden biçime doğru bir metot izlenmiştir. Bugün Türkiye Türkolojisinde önemli ölçüde ihmal edilen Görünüş, Kip ve Kiplik, Kılınış gibi fiil kategorilerini çalışmamızın kapsamı içine alınmıştır. 

439-1

 HER YÖNÜYLE DİL (6. baskı), Doğan AKSAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 439, Ankara, 244 s. Fiyatı: 20,00 TL

       Dil bilgisi ve filoloji araştırmalarıyla geçirilen yüzyıllar sonunda insanın iç. ve dış dünyasıyla ilgili çeşitli sorunları içine alan, dil denen kurum, büyük bir önem kazanmış, bazı görüşlere göre insanın edindiği bütün bilgileri her alanda ortaya koyduğu yapıtları, anıları kapsayan ve birçok bilimi çerçeveleyen bir varlık olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle XX. yüzyılın ortalarında birdenbire gelişen, önem kazanan anlam bilimini birçok bilimlerin temeli sayanlar bile görülmüştür. Günümüzdeki dil biliminin çeşitli araştırma alanlarına, beliren yeni doğrultulara değinen eser, ülkemizdeki dil bilimi çalışmaları ve dil bilimi tarihi acısından önemli bir yere sahiptir. 1995 yılı itibarıyla diğer eserin baskılarında üç cildi bir arada basılmıştır. 

528

 

TÜRKÇENİN GRAMERİ (10. baskı), Tahsin BANGUOĞLU


Türk Dil Kurumu Yayınları: 528, Ankara, 628 s. Fiyatı: 10,00 TL 

       Yazar, 1940 yılında okullarda okutulan gramer derslerine yardımcı olması amacıyla Ana Hatlarıyla Türk Grameri adlı eserini yazmıştı. Türkçenin Grameri (1. baskısı 1974) bu eserin olgunlaşmasından ortaya çıkmıştır. Tahsin BANGUOĞLU kitabın başındaki; “Ön Söz” ve “Giriş” bölümlerinden sonra Türkçenin gramerini üç bölüm altında incelemiştir: “1. Ses Bilgisi, 2. Yapı Bilgisi, 3. Söz Dizimi”. Ayrıca eserin sonunda “Adlamalar” ve “Kaynaklar” bolumu ve eserde kullanılan kısaltmalar yer almaktadır.

682

 İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ (3. baskı), Çeviren: Vedat KÖKEN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 682, Ankara, 324 s. Fiyatı: 16,00 TL

       James HAMİLTON’un, Türkoloji araştırmaları acısından büyük önem taşıyan bu eseri; Çin’deki Dunhuang Mağarası’nda bulunmuş olan ve X. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen seksen sayfalık Uygurca bir elyazması ile aynı konuyu işleyen ve yalnızca iki sayfası bulunabilmiş Uygurca başka bir el yazmasını konu edinmektedir. Her iki yazma da Buddhacılığın aslı Çince olan klasik bir öyküsüne dayanmaktadır. Başka Asya dillerinde de çevirileri bulunan bu öykünün Uygurca el yazmaları Türk dilinin X. yüzyıldaki özelliklerini aksettirmesi bakımından Orhon ve Yenisey’de bulunmuş Run harfli Türk yazıtları kadar önemli eserlerdir.

1135

AÇIKLAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Murat ATAN, Şenol ALTAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1135, Ankara, 105 s. Fiyatı: 40,00 TL

       Üniversitelerin ekonometri, istatistik, işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve iktisat bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve sayısal yöntemler dersleri adı altında yöneylem araştırması teknikleri kullanılmaktadır. Bu sözlük, bir yandan bu alanlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine diğer yandan da uygulamada kaynak dağılım kararlarının alınmasından sorumlu olan yönetici ve işletmecilere yönelmeyi ve bu alanda terim birliği sağlamayı amaçlamaktadır. 

1136

 

Vu?ulî,VAN (İNCELEME - METİN - ÇEVİRİ - AÇIKLAMALAR - DİZİN),  hazırlayan: Hakan TAŞ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1136, Ankara, 319 s. Fiyatı: 28,00 TL

       Eser, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, şairin hayatı ve edebî kişiliği üzerinde durulmuş, metinde geçen deyimler elden geldiğince atlanmadan gösterilmeye çalışılmıştır. “Vezin” konusu biraz daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. İkinci bölüm, “Metin ve Çeviri”ye ayrılmıştır. Metin, bilinebilen tek yazma üzerinden tesis edilmiştir. Döneme ait mecmualar taranmış, Dmvan’da olan şiirler farklarıyla birlikte gösterilmiştir (bk. Metin Kurulurken Tutulan Yol). İkinci bölümde metin yayımının yanı sıra çeviriye de yer verilmiştir. Beyitler elden geldiğince anlaşılır bir hâlde günümüzün Türkçesine aktarılmaya çalışılmıştır. Şiirin şiir olabilmesi aynı zamanda farklı anlam katmanlarına da açık olabilmesi demektir. Bu durum, metne farklı bakış açılarıyla da yaklaşılabileceği anlamına gelir. Kimi yerlerde eğik çizgi (/) işaretiyle, ikinci anlama geçişlerin gösterilmesi mecburiyeti doğmuştur. Üçüncü bölüm, metindeki kimi noktaların açıklamalarıdır. Açıklamalarda ana kaynaklardan bilgiler derlendiği gibi, özellikle on altıncı yüzyıldaki öbür şairlerin konuyla ilgili benzer söyleyişlerine de yer verilmiştir. Böylece bir konunun aynı zaman diliminde yaşayan şairlerce gelenek çerçevesindeki işleniş biçimine de ayna tutulmuş oldu. Dördüncü bölüm, “Dizin”e ayrılmıştır. Metnin çevirisi verildiğinden sözlük yapmaya gerek görülmemiş, ilgililer için çalışmanın sonuna ayrıntılı bir dizin eklenmiştir. 

1137

KUZEY TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER, W. RADLOFF, yayıma hazırlayan: Tülay ÇULHA 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1137, Ankara, 899 s. Fiyatı: 32,00 TL

       W. RADLOFF’un ünlü sözlüğüne kaynak teşkil eden 10 ciltlik derlemeleri, bugün dahi Türk halklarının halk edebiyatı ürünleri konusunda temel başvuru kaynaklardandır. RADLOFF’un ünlü Proben derlemelerinin tümünü transkripsiyon alfabesine aktarma projemizin ilk ürünü olan bu çalışma, Kırım ağzından yapılan derlemeleri içeren İbrani ve Kiril harfli 7. cildin baskıya hazırlanmış şeklidir. 

1138

 

TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER, W. RADLOFF, yayıma hazırlayanlar: Tülay ÇULHA, Muvaffak DURANLI 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1138, Ankara, 351 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Gagauz metinlerinin yer aldığı ve Proben derlemelerinin 10. cildini oluşturan bu çalışma, W. RADLOFF’un Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler adlı çalışmasının tümünü transkripsiyon alfabesine aktarma projemizin ikinci ürünüdür. Gagauzcanın yazı diline dönüşmeden önce yapılan bu derlemeler, Gagauzcanın yazı dilinin gelişimine yönelik yapılacak çalışmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir. 

 

1139

MECMU‘A-İ ?A?A’İD-İ TÜRKİYYE, Murat A. KARAVELİOĞLU 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1139, Ankara, 1200 s. Fiyatı: 40,00 TL

      Mecmu‘a-i ?a?a’id-i Türkiyye, adından da anlaşılacağı gibi kasidelerin toplandığı bir eserdir. Derleyenin ve ne zaman derlendiğinin bilinmediği eserde on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda yazılmış çeşitli türlerde iki yüz yetmiş üç kaside bulunmaktadır. Eserin baş taraflarında yer alan on altı adet terkib-bend, terci-bend gibi nazım şekilleri ile yazılmış şiirler bu sayıya dâhildir. Kırktan fazla şaire ait hemen her türden kasideyi içeren mecmua, yayımlanmış birçok divana imla, kelime, beyit ve kaside bazında katkılarda bulunur. Divanı olmayan veya günümüze ulaşmamış birçok şairin kasidelerini de içerir. Döneminin bazı tarihî olaylarına ve çok daha eski devirlerin kimi vakalarına dair aydınlatıcı bilgiler içermesi ise zaten kasidelerin önemli özelliklerindendir. Bu bakımdan bir devrin edebî, tarihî ve sosyolojik panoramasını Mecmu‘a-i ?a?a’id-i Türkiyye’ den takip etmek mümkündür.

1140

OSMAN TÜRKAY’IN KELİME DÜNYASI, Mustafa BALCI 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1140, Ankara, 227. Fiyatı: 18,00 TL

       2001 yılında kaybettiğimiz Osman TÜRKAY, Türkçenin uluslararası arenada büyük şöhrete sahip bir şairidir. Şiirleri otuza yakın dile çevrilmiş, kitapları değişik ülkelerde birçok baskıya ulaşmıştır. Bu eserde TÜRKAY’a ait şiirlerden ve bu şiirlerde kullandığı üsluptan bahsedilmiştir.

1141

 SÜHEYL Ü NEV-BAHAR’DA ESKİCİL ÖGELER, İbrahim TAŞ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1141, Ankara, 131 s. Fiyatı: 16,00 TL

        Süheyl ü Nev-Bahar’da Eskicil Ögeler, 14. yüzyıl Anadolu Türkçesinin söz varlığı açısından kayda değer bir mesnevisi olan Süheyl ü Nev-Bahar’ın arkaik söz varlığını konu edinmektedir. Çalışma, metnin arkaik söz varlığını Türk dil biliminin ulaştığı veriler ışığında yorumlayarak dönemin söz varlığı çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

1142

ÇOCUKTA DİL EDİNİMİ, Saadettin KEKLİK 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1142, Ankara, 229 s. Fiyatı: 24,00 TL

       Çocukta Dil Edinimi adlı eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dil edinimiyle ilgili bilgilere yer verilirken ikinci bölümde Türkçede en sık kullanılan 3000 kelime; 0-6 yaş çocukları için 1200 kelime, 7-11 yaş çocukları için 1800 kelime şeklinde listelenmiştir. Son bölümde ise 120 karşıt anlamlı kelimenin çocuklar tarafından bilinme düzeyleri belirlenmiştir. 

1143

 

KAZAK DESTANLARI 10, Meyramgül JUMADİLOVA, Karasaş ALPISBAYEVA, Rafat ABDIGULIP, Pakizat AVESPAYEVA, aktaran: Ekrem AYAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1143, Ankara, 303 s. Fiyatı: 14,00 TL

       Kazak sözlü edebiyatının hafızası olan akın, jırşı ve jıravlar tarafından masal, efsane ve destanlar nesilden nesile aktarılmıştır. Bu kitapta, hem kahramanlık hem de aşk destanlarının örneklerini gösteren; Akböbek, Akböpe, Avez Batır, Bazar Batır, Er Begzat, Er Tokımbet, Ermek Batır, Ötegen Batır, Savrık Batır, Suranşı Batır destanlarının metinleri yer almaktadır. Bu destanlar üzerine çok az çalışma yapılmıştır.

1144

 

GYULA NÉMETH, Andras RÓNA-TAS, çeviren: İsmail DOĞAN 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1144, Ankara, 59 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Elinizdeki bu biyografi Macar Türkbiliminin en tanınmış siması olan Gyula Németh’in kendisi de bir Türkbilimci olan öğrencisi Andras RÓNA-TAS tarafından kaleme alınmıştır. Kürsü başkanlığını Macar Türkbiliminin kurucusu olan Ármin Vámbéry’den devralan Németh’in meslek hayatı, aynı zamanda Türkbiliminin de en canlı ve en verimli olduğu döneme denk gelir. Németh hem yetiştirdiği öğrencilerle ve hem de ortaya koyduğu yayınlarıyla bu döneme damgasını vurmuştur. 

1145

 SEBcA-Yİ SEYYAR, Emîr Ni?amu’d-dîn cAlî Şer-i Nevayî, hazırlayan: Güzin TURAL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1145, Ankara, 433 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Sebca-yi Seyyar [1484 Herât], Nevayî’nin hamsesinin dördüncü mesnevisidir. Eserde Sâsânî [226-651] hükümdarı Behram-gor [421-438] anlatılmaktadır. Nevayî’nin eserlerinin karşılaştırmalı metinlerini hazırlamak, kelime hazinesini tespit etmek ve eserlerini Türkiye Türkçesine aktarmak bizce lüzumlu bir iştir. Bu düşünceden hareketle Seb c a-yi Seyyar’ı ele aldık. Eserin hacimli olması hasebiyle Türkiye Türkçesine aktarmağı ertelemek zorunda kaldık. Çalışmamız, dönemin dili, edebiyatı ve faydalanacağımız sözlükler ve eser hakkında etraflı bilgi toplamakla başladı. Eserin yazmalarını inceleyip üzerinde çalışacağımız nüshalara karar verdikten sonra, metni tespit etmeğe başladık. Tespit işi bittikten sonra nüshalar karşılaştırıldı. 

1146

 

ŞATRANÇ-NÂME-İ KEBÎR, Firdevsî-i Rûmî, hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1146, Ankara, 730 s. Fiyatı: 26,00 TL

       Firdevsî-i Rûmî, bu eserini 1503 yılında yazmış ve II. Beyazıd’a takdim etmiştir. Bu eser manzum ve mensur karışık olarak yazılmış bir eserdir. Çalışmada eserin iki farklı nüshası üzerinde; dil incelemesi, çevriyazı, dizin ve sonuna da Suat BOZTEPE’nin düzenlediği, satranç oyunlarının bugünkü diyagram (oyun grafiği) şekilleri ilave edilmiştir. Arapça ve Farsça dillerinden tercüme edilerek hazırlanmış eserde, meşhur 77 çeşit satranç oyununun oynama şekilleri, bazı tarihî kişilerin satrançla ilgili kıssaları, satrancın mucidi, ortaya çıkışı; satranç ve tavla oyunlarıyla ilgili dinî ve hikmetli görüşler sade bir dille anlatılmaktadır. Bu eser, Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymannâme-i Kebîr ve Kutb-nâme veya Kıssa-i Cezîre-i Midilli’den sonra en önemli eseridir. 

635

 

HAREZM, KIPÇAK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (4. baskı), János ECKMANN, yayıma hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 635, Ankara, 438 s. Fiyatı: 18,00 TL

       János ECKMANN, özellikle Orta-Türkçe, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi ile Rumeli ve Anadolu ağızları üzerinde çalışmaları ile tanınmış Macar Türkologtur. Eser; János ECKMANN’ın tarihî Türk lehçelerinden Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine yazmış olduğu 17 araştırması ile Nevaî, Gedaî, Sekkâkî ve Ubaydullah Han’ın eserlerinden seçmelerin bulunduğu dört derlemesinin, toplam yirmi bir makalesinin tıpkıbasımıdır. Osman F. SERTKAYA, çeşitli kaynaklarda yayımlanmış olan bu yirmi bir makaleyi bir kitapta toplayarak, ilim âlemine sunmuş bulunmaktadır.

649

  GÜZEL YAZILAR DENEMELER (3. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 649, Ankara, 376 s. Fiyatı: 6,00 TL

      Avrupa’da geçmişi çok eski olan deneme, Montaigne’nin her konudaki görüşlerini yazdığı yazılarını “Denemeler” adıyla toplamasından sonra bir türün adı olarak her konuda yazılabilmesi, geniş ve rahat kullanımıyla sevilen bir tür olmuş, gazetelerin ve dergilerin çoğalmasıyla da iyice yaygınlaşmıştır. Günümüzde gerek dergilerde gerek gazetelerde pek çok deneme kaleme alınmaktadır. Bu çalışma, ancak bir kültür birikiminin sonunda başarı gösterilebilecek bir tür olan denemenin, edebiyatımızdaki seçkin örneklerini kapsıyor.

857

 İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK (5. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 857, Ankara, 705 s. Fiyatı: 10,00 TL

       Sözlükte, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımlanmakta olan Türkçe Sözlük temel alınmış, ilköğretim müfredatına göre seçilen tanımları ve anlamları öğrencilerin yaş düzeyine göre yeniden yazılmıştır. Anlamlarının verilmesinde de hem ilköğretim ders içerikleri hem de ilköğretim öğrencilerinin söz varlığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu sözlükte madde başı olarak 11.630 söz yer almaktadır.

  

858

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN Yazım Kılavuzu (6. baskı), Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 858, Ankara, 236 s. Fiyatı: 4,00 TL

       İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu, “Yazım Kuralları”, “Konu Dizini”, “Genel Dizin” bölümlerinden oluşmaktadır. Kılavuzda kuralların anlatımının ilköğretim öğrencilerinin kavrayabileceği düzeyde olmasına dikkat edilmiştir. Kuralların açıklaması sırasında Türkçe dersinde yararlı olacak bilgilere de yer verilmiştir. “Konu Dizini” yazım ile ilgili çeşitli konuların “Kurallar” bölümünün hangi sayfasında yer aldığının kolayca bulunabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. “Dizin” bölümünde ise sözlerin yazılışları alfabetik bir biçimde verilmiştir.

1129

 

TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ (7-9 Ekim 2010), Türk Dil Kurumu-Erciyes Üniversitesi, yayıma hazırlayanlar: Nevzat ÖZKAN, Bayram DURBİLMEZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1129, Ankara, 451 s. Fiyatı: 18,00 TL

       Eserde bahsedilen “Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları”, Türk dilinin ve edebiyatının beslendiği ve seslendiği yurtları içermekle birlikte Türkçenin dünyada kullanımını ve önemini vurgulamaktadır.

Eserin yazılma amacı; Türkiye ile Türk cumhuriyetleri, özerk cumhuriyetler ve akraba topluluklar başta olmak üzere; Türkçenin konuşulduğu, yazıldığı, araştırıldığı ülkeler arasında bir köprü daha kurmak, Türklük ilimi alanında yeni bilgiler üreterek ilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca dünyada Türkçe ve Türk edebiyatı araştırmalarını özendirmek, ilgili ilim kuruluşları ve ilim insanları arasında işi birliği sağlamak, yeni araştırmalarla bilgi evrenimizi zenginleştirmek de bildirilerin amaçları arasındadır.

1130

 BAŞKURT DESTANLARI-II, Sosyal Hayatı Anlatan Destanlar, Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1131, Ankara, 671 s. Fiyatı: 40,00 TL

       Eserde yer alan destanlarda cemiyetin içtimai gelişimindeki değişimler, ailenin günlük yaşantı çizgisinde yansıtılır.

1130

 BAŞKURT DESTANLARI-III, Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1132, Ankara, 579 s. Fiyatı: 32,00 TL

      Eserde; Başkurt halkının epik yadigârları arasında hanlar zamanını, onların hayatlarını, uğraşlarını yansıtan ayrı bir grup ulunur. Ancak beyler ve hanlara diğer gruplarla ilgili destanlarda da ara sıra rastlanmaktadır.

      Destanlarda sadece hanlar değil, padişahlara da yer verilmiş fakat bu tür eselerde han da padişah da vakayla ilgili bir rol üstlenir, vakanın merkezinde yer almaz. Eserde bahsedilen grupta onlara ana rolü yerine getirme vazifesi verilmezse de vakalarda yer alma, o vakalar akışında çözümleyici veya fark edilir bir etki yapma görevi yüklenir.

1130

 BAŞKURT DESTANLARI-IV, Kahramanlar Hakkında Destanlar • Ozanlar Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1133, Ankara, 281 s. Fiyatı: 18,00 TL

     Eserde anlatılan şahısların doğumlarından, kişisel özelliklerinden, mucizelerinden, güçlerinden, yaşadıkları zorluklardan ve verdikleri mücadelelerden bahsedilmektedir.

tdded34

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2012/34, Ankara, 125 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

 

tdded34

 TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2013/35, Ankara, 116 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

tdded36

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları: 2013/36, Ankara, 112 s. Fiyatı: 10,00 TL

 

1123

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ, Caner KERİMOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1123, Ankara, 299 s. Fiyatı: 20,00 TL

            Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında yapılmış olan ilk karşılaştırmalı söz dizimi çalışması olan bu eserde, aynı zamanda Türkçe dil bilgisi geleneğinin söz dizimiyle ilgili çeşitli kabullerinin tartışıldığı bölümler yer almaktadır. Söz dizimi bugün dünya dilciliğinin geliştirdiği pek çok kuramda ana öge olarak öne çıkmaktadır. Eserde söz dizimiyle ilgili olarak Türk dil bilgisi yazımı geleneğinin ve Tatar Türkçesi geleneğinin görüşleri de değerlendirilmiştir.

1124

 

KÂŞGAR VE YARKEND AĞZI SÖZLÜĞÜ, Robert Barkley SHAW, çeviren ve yayıma hazırlayan: Fikret YILDIRIM

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1124, Ankara, 453 s. Fiyatı: 22,00 TL

Robert B. Shaw’ın sözlüğünü küçük katkılarla gün yüzüne çıkartmak istediğimiz bu çalışmada Kâşgar ve Yarkend Uygurlarının yaklaşık bir buçuk asır öncesine ait dil hazinesine ulaşacaksınız. Aslında eser her ne kadar sözlük olarak adlandırılmış olsa da Shaw’ın başta Uygurlar olmak üzere Orta Asya halkları ile ilgili vermiş olduğu kültürel, tarihî, coğrafî bilgiler eseri küçük bir ansiklopedi haline getirmiştir.

Shaw’ın “dilbilimci”, “bürokrat”, “seyyah”, “tüccar”, “coğrafya uzmanı” kimliklerine sahip çok yönlü bir kişi olması eserini oluştururken seçtiği madde başı sözcüklerde de kendini göstermiştir. Shaw, Türkçe hayranıydı. Bunu Doğu Türkçesi dilbilgisi çalışmasının ilk bölümüne başlarken verdiği Oryantalist bir deyiş ile gösterir: “Arapça bilim, Farsça şeker, Hintçe tuz, Türkçe sanattır.”

925

 

MU’ÎNÜL-MÜRÎD (gözden geçirilmiş ikinci baskı), İslâm, yayıma hazırlayanlar: Recep TOPARLI, Mustafa ARGUNŞAH

Türk Dil Kurumu Yayınları: 925, Ankara, 332 s. Fiyatı: 10,00 TL

İslâm’ın Mu’înu’l Mürîd adlı eseri, 13-14. yüzyılllarda Harezm bölgesinde Karahanlı Türkçesine Oğuz ve Kıpçak ögelerinin karışmasıyla gelişmiş olan Harezm Türkçesiyle herhangi bir edebî kaygı gütmeksizin göçebe Türkmenlere günlük hayatta kullanılacak basit dinî bilgileri vermek için yazılmıştır. Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “İnceleme” ikinci bölümde “Metin” üçüncü bölümde metnin Türkiye Türkçesiyle düz yazıya çevirisi ve dördüncü bölümde de “Dizin” yer almaktadır.

805

 

TÜRK BOYLARININ DESTANLARI (üçüncü baskı)Karl REICHL, çeviren: Metin EKİCİ 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 805, Ankara, 441 s. Fiyatı: 10,00 TL

            Eser, Türk boylarının millî hafızası niteliğinde olan Türk destanları üzerine incelemeleri içermektedir. Türk Boylarının Destanları, on bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, “Türk Boyları”, “En Eski Belgeler”, “Destan Anlatıcısı, Şaman, Âşık, Şair”, “Anlatım”, “Tür”, “Hikâye Kalıpları”, “Destanî Şiirde Formel İfade ve İfade Çeşitliği”, “Retorik Stil” ve “Anlatım Tekniği ve Zaman”, “Yere Göre Değişmeler” biçiminde sıralanmıştır. “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Yayınları”nın ikinci kitabını oluşturan eser, bu sahadaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

928

 

ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ (ikinci baskı), Hülya Arslan EROL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 928, Ankara, 824 s. Fiyatı: 40,00 TL

Anlam biliminin kapsamına giren çalışmamızda Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi sonuna kadar olan dönemde, yazılı kaynaklardan takip edebildiğimiz kelime hazinemizdeki anlam değişiklikleri incelenmiştir. Dolayısıyla, art zamanlı inceleme XII. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri yöntemi kullanılmıştır. Bunun için kullandığımız kaynaklar arasında en eski dil yadigârlarımız olan Orhun Abideleri, Uygur Türkçesi metinleri, Karahanlı Türkçesine ait Divanü Lugati’t-TürkKutadgu BiligAtabetü’l-Hakâyık adlı eserler ve yine bunları temel alarak Türkçenin 13.yy.a kadarki etimoloji sözlüğünü yazan Sir Gerhard Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (1972) adlı eseri başta gelmektedir. Bu eserler ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait ulaşabildiğimiz bütün eserler tek tek taranmış, metinlere müracaat edilerek kelimelerin anlamlarındaki değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır. Değişikliklerin tespiti için yeri geldikçe W. Radloff’un Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte I (1893), II (1899), III (1905), IV (1911) adlı eserine, G. Doerfer’in Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen I-IV (1963-1975) adlı eserine de başvurulmuştur.

1126

 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNE AİT SATIR ARASI İLK KUR’AN TERCÜMESİ, Murat KÜÇÜK

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1126, Ankara, 792 s. Fiyatı: 40,00 TL

Toplumların hayatında ve gelişmesinde önemli olduğu kadar dillerin de gelişip zenginleşmesinde kutsal metinlerin yeri göz ardı edilemez. Türklerin İslamiyeti kabul ettiği yıllardan başlayarak, yeni bir dinin kurallarının, terimlerinin anlaşılması ve getirdiği esaslar doğrultusunda sosyal hayatın düzenlenmesi için Kur’an’ı tercüme etme çabaları ortaya çıkmıştır.

            Eski Anadolu Türkçesi sahasında kaleme alınan H.804/M.1401 tarihli satır arası Kur’an tercümesi, 652 varak olup tam bir Kur’an tercümesidir. Kur’an tercümesinin her sayfasında 7 satır Arapça 7 satır Türkçe metin bulunmaktadır. Eser “Giriş”, “İnceleme”, “Metin”, “Dizin ve “Özel Adlar Dizini” olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.

            Eser, Eski Anadolu Türkçesinde yapılmış ve bugüne kadar bilinen ilk satır arası Kur’an tercümesi olması özelliğini taşıması, Türk dilinin kavramlarının ve söz varlığının gelişmesi bakımından önemlidir. Ayrıca eser, Kur’an ayetlerine sadık kalındığı ve anlam büyük bir titizlikle korunduğu için anlam bilgisindeki tarihî gelişmeleri göstermesi bakımından da sikkate değerdir.

1125

 

KAMERE ÂŞIK, Paul de KOCK, çeviren: Ahmed Midhat Efendi, hazırlayan: Nasrullah ÖZSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1125, Ankara, 1046 s. Fiyatı: 40,00 TL

               Yaptığımız araştırma sonucu, Ahmed Midhat Efendi’nin, Fransız yazar Paul de KOCK’tan, Kamere Âşık adıyla tercüme ettiği (asıl adı l’Amant de la Lune olan) romanın yeni harflerle basılmamış olduğunu gördük ve bu eseri Latin Alfabesine çevirerek daha çok kimsenin istifadesine sunmak istedik. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı,  Tarih, Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik) gibi bölümlerinde okutulmakta olan Osmanlıca derslerinde faydalanılabilmesi; ayrıca, belli bir seviyede Osmanlıca bilenlerin bu kabiliyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için eserin orijinal metnini de çalışmamıza dahil ettik. 

1127

 

HUASTUANİFT MANİHAİST UYGURLARIN TÖVBE DUASI, Betül ÖZBAY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1127, Ankara, 256 s. Fiyatı: 14,00 TL 

            Kitabımızda Manihaist Uygurlara ait bir tövbe duası olan Huastuanift adlı metnin incelemesi yer almaktadır. Bu inceleme yapılırken mümkün olduğunca çok kaynak taranmış, Türkiye kütüphanelerinde ulaşılabilen, metin üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş ve Huastuanift’te yer alan bazı konular üzerindeki yorum farkları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

       Asırlar önce yazılan bir eseri anlamak için yalnızca metni Latin harflerine taşıyıp Türkçeye çevirmek yetersizdir. Bir eser aynı zamanda ait olduğu kültür, tarih ve coğrafya ile var olur. Özellikle dinî metinleri anlayabilmek için bu dinin temel özelliklerini de bilmek gerekir. Kitabımızın giriş bölümünün uzun tutulması bu nedenledir. Metnin incelemesine geçmeden önce kısaca Eski Uygurların tarihi, kültürü, edebiyatı, dili üzerinde durulmuş; Manihaizm ve Manihaist Uygurlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu yapılırken Uygurların Manihaizmi öğrendikleri halk olan Soğdlar ve Soğdcadan da kısaca söz edilmiştir.

1128

 

MACARCA-TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ, Naciye GÜNGÖRMÜŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1123, Ankara, 335 s. Fiyatı: 22,00 TL 

            Macarca-Türkçe Deyimler Sözlüğü, 20 yılı aşkın süreçte gerçekleştirmiş olduğum çeşitli dilbilim çalışmalarımın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve öncelikle dil öğrenmeye, dil öğrenmeye, dil bilgisini geliştirmeye yardımcı bir kaynak eser olarak tasarlanmıştır.

            Başka bir kültüre bakış açısının geliştirilmesi, deyim kullanma alışkanlığının yabancı dil öğrenimindeki yerinin ve öneminin vurgulanması düşüncesinden yola çıkılarak derlenen malzeme çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve elemeler sonucunda yaklaşık beş binden fazla Macarca deyimin Türkçe karşılıklarının yer aldığı bu sözlük hazırlanmıştır.

GENÇ KALEMLER

 

GENÇ KALEMLER DERGİSİ (2. baskı), Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR, Nurullah ÇETİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 650, Ankara, XXVII+577+VIII s. Fiyatı: 28,00 TL

     1911 yılında Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in önderliği, Ziya Gökalp’in desteğiyle “dilde ve edebiyatta millî benliğe dönüş” ruhunu benimsemiş bir süreli yayın olarak çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisi kısa sürede genç kuşaklar arasında ilgi odağı olmuş ve edebî çevrede geniş yankı uyandırarak kendi adını verdiği bir edebî hareket oluşturmuştur.

      Bu süreç içerisinde bereketli bir yayın hayatı ile de dilde ve edebiyatta “kaynak eser” niteliği kazanmış olan bu derginin bütün yazılarının toplu olarak verildiği bu çalışma; araştırmacılara, öğrencilere ve konu ile ilgili geniş okuyucu kitlelerine çok büyük kolaylık sağlayacaktır.

NEHCÜL FERADİS

 

NEHCÜ’L-FERADIS (birleştirilmiş baskı), Ma?mud Bin Ali, tıpkıbasım ve çeviri yazı: János ECKMANN, yayımlayanlar: Semih TEZCAN - Hamza ZÜLFİKAR, dizin-sözlük: Aysu ATA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 518, Ankara, XII+312+XLIII+538+XIV+444 s. Fiyatı: 30,00 TL

       Bu eserin başlığı olan Nehcü’l-Feradis Arapçada “Cennetlerin Açık Yolu” anlamına gelir. Harezm Türkçesindeki adı Uştma?larnıng Açuq Yolı olan bu kırk hadis derlemesinin 14. yüzyılda Kerderli Ma?mud adlı bir Harezmli tarafından kaleme alınmış olduğu kabul edilmektedir. Dil bakımından döneminin en önemli kaynaklarından biridir. Dört bölümlü eserin her bölümünde on hadis açıklanır, bu hadislerin hangi münasebetle söylenmiş olduğu hakkında bilgi verilir.

Nesîmî

 

 

NESÎMÎ Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni (birleştirilmiş baskı), Hazırlayan: Hüseyin AYAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 567, Ankara, IX+928 s. Fiyatı: 36,00 TL

       Hüseyin AYAN tarafından hazırlanan bu eser, Nesîmî’nin hayatını, edebî şahsiyetini ve Türk edebiyatındaki yerini ve tesirini ele almaktadır. Ayrıca Nesîmî’nin Türkçe Divanı’nın tenkitli bir metni de ortaya konulmuştur.

korkut KPK

 

DEDE KORKUT KİTABI-1 (dokuzuncu baskı), Muharrem ERGİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 169, Ankara, XVII+ 378 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Dede Korkut Kitabı I giriş, metin ve faksimile bölümlerini içine almaktadır. “Giriş” bölümünde Dede Korkut Kitabı’nı aydınlatacak başlıca konular ele alınmış ve eserle ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. “Metin”ortaya konurken, Dresden nüshası esas alınmış, Vatikan nüshası da yardımcı nüsha olarak kullanılmıştır. Kitabın “Faksimile” bölümünde, eserin her iki nüshasının faksimilesi yer almaktadır.

1111

 

FOLKLORİK VE DİNÎ METİNLER ÜZERİNDE VİDİN TÜRKLERİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI, Gyula NÉMETH, çeviren: Abdurrahman GÜZEL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1111, Ankara, 334 s. Fiyatı: 14,00 TL

     Gyula Németh’in Die Turken von Vidin adlı eserinin çevirisi olan bu çalışma; Kuzey-Batı Bulgaristan’da, Tuna kıyısındaki Vidin şehrinde yaşayan Türklerin dil malzemelerini folklorik ve kültürel malzemelerle birlikte tanıtmaya yöneliktir. Eserde sırasıyla Vidin Türklerinin ağzı ses bilgisi, biçim bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi açısından ele alınmakta ve kaynak kişilerden derlenen metinlerle birlikte, Vidin Türklerinin sosyal hayatlarına ilişkin gözlemlere yer verilmektedir.

muhaddimel

 

MUKADDİMETÜ’L-EDEB (üçüncü baskı), hazırlayan: Nuri YÜCE

Türk Dil Kurumu Yayınları: 535, Ankara, VI+229 s. Fiyatı: 10,00 TL

     Türk hükümdarı Hârizmşâh Atsız’ın isteği üzerine, tefsir ve lügat bilgini Zemahşerî’nin 1128-1144 yılları arasında yazdığı Mukkadimetu’l-Edeb, Arapça pratik bir sözlüktür. Kendi zamanındaki Arapça sözlük kurallarına göre düzenlenen eserin ana bölümleri isimler ve fiillerdir. Arapça metin altına kelimelerin Türkçe, Farsça ve başka dillerde anlamları da yazılmıştır. Bazı kelimelere yalnız Mukkadimetu’l-Edeb’de rastlanması bu eserin Türkçe için önemini daha da arttırmaktadır.

orhon yazitlari convert

 

ORHON YAZITLARI (beşinci baskı), Talat TEKİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 540, Ankara, IV+232 s. Fiyatı: 6,00 TL

         Rus arkeologlardan N.M. YADRİNSEV 1889 yılında Moğolistan’da Orhon ırmağı kıyılarında bulduğu yazıtlara Orhon Yazıtları adını verdi. Danimarkalı dilci Vilhelm THOMSEN’in 1893 yılında Kopenhag Bilimler Akademisinin bir toplantısında Orhon ve Yenisey yazıtlarında kullanılan “runik” yazıyı çözümlediğini bilim dünyasına duyurmasıyla bunların Türk lehçesi ile yazıldığı yönündeki savların kesin olarak doğrulanmasından sonra bu iki eser hakkında günümüze kadar pek çok araştırma yapıldı. Talat TEKİN’in bu eseri, yapılan bu çalışmaların tarihçesi ile birlikte yazıtların tanımı ve niteliklerini de içeriyor. Metinlerin açıklamalı tercümeleri ve sözlük bölümlerinden sonra konu hakkındaki kaynakça ile eser sona eriyor.

ANADOLU AGZI

 

ANADOLU AĞIZLARININ SINIFLANDIRILMASI (üçüncü baskı), Leylâ KARAHAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 630, Ankara, XVII+203 s. +28 harita Fiyatı: 10,00 TL

        Eser, çok sayıda derleme ve incelemenin kaynaklık ettiği bir sınıflandırma çalışmasıdır. Kullanılan malzemenin hazırlanış tarihi 1989 yılı öncesidir. Çalışma iki bölümden meydana gelmiştir. “Giriş” bölümünde, Anadolu ağızlarının bir kısmının ele alındığı sınıflandırmalara değinilmekte, “İnceleme” bölümünde, ağız grupları ve bu grupların ayırıcı özellikleri belirtilerek örneklendirilmekte ve bu özelliklerin coğrafi dağılımı haritalar üzerinde gösterilmektedir. Kitabın sonunda örneklerin alındığı yazılı kaynaklar, bantlar ve haritalar verilmiştir.

oyunlar

 

GÜZEL YAZILAR KISA OYUNLAR (dördüncü baskı)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 643, Ankara, 304 s. Fiyatı: 6,00

        Kitap, Türk Dil Kurumunun dilimizin en güzel eserlerinden seçilmiş parçalar aracılığıyla başlattığı Güzel Yazılar adlı dizinin dördüncü kitabıdır. Bu antolojide kısa oyun türünde eser vermiş olan yazarlarımızdan bir derleme yapılmıştır. Derlemede, bu türün ilk örneklerini vermiş olan “Şinasi, Âli Bey ve İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci”nin birer kısa oyunundan sonra, günümüz tiyatrosunun bu türde eser vermiş yazarlarından oyunlar yer almaktadır.

mektuplar

 

GÜZEL YAZILAR MEKTUPLAR (üçüncü baskı)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 647, Ankara, 242 s. Fiyatı: 4,00 TL

      Edebi bir tür olarak çok uzun bir geçmişe sahip olan mektubun devletler arası ilişkilerden kişilerin kendi aralarındaki alışverişe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Yelpazenin bu kadar açılmayıp edebiyatımıza mal olmuş kişilerin mektuplarıyla sınırlandırılmış bu çalışmada, daha çok Cumhuriyet dönemine dâhil kırk beş önemli şahsiyetin özel mektupları yer almaktadır.

ozbek

 

ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ (gözden geçirilmiş ikinci baskı), Mustafa Volkan COŞKUN

 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 752, Ankara, 250 s. Fiyatı: 14,00 TL

   1925 yılından itibaren Çağataycanın bir devamı olarak Türkistan’da, Özbekistan ve Özbekistan’ın dışında 20 milyondan fazla insanın konuştuğu Özbek Türkçesinin yapısının incelendiği eserde, Özbek Türkçesinde yazılmış roman, hikâye ve şiir kitaplarının taranmasından elde edilen malzemelerden yararlanılmıştır. Eser, “Ses”, “Şekil” ve “Cümle Bilgisi” olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmektedir. Eserde Latin ve Kiril harfli olarak yazılmış Özbekçe metinlerden birkaç örnek “Metinler” başlığı altında verilmiştir. Eserin sonunda kaynaklara yer verilmiştir.

kipcak

 

KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ (üçüncü baskı), Recep TOPARLI, Hanifi VURAL, Recep KARAATLI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 835, Ankara, XVII+338 s. Fiyatı: 16,00 TL

       Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Zengin bir söz dağarcığını içeren Kıpçak Türkçesinin, söz varlığının, tam anlamıyla ortaya konabilmesi sözlük çalışmalarıyla mümkündür. Bu amaçla yayımlanan eserin yine Türk Dil Kurumu tarafından üçüncü baskısı yapılmış ve okuyucuya sunulmuştur.

yapisal etkenler

 

TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNDE YAPISAL ETKENLER (ikinci baskı), Lars JOHANSON çeviren: Nurettin DEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 914, Ankara, 199 s. Fiyatı: 8,00 TL

         Eser Türklük bilimi çeviri projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Yurt dışında Almanca ve İngilizce olarak yayımlanan eserin çevirisinde Almanca metin esas alınmıştır. Kitapta dillerin karşı karşıya gelmeleri durumunda birbirlerine yaptığı etkinin açıklanması için, Türkçeden hareketle geliştirmiş olduğu model tanıtılmıştır. Eserde Türkçe dil ilişkilerinde yapı kopyalama, bu süreçte yapısal etkenlerin rolü, genel ve bölgesel eğilimler konuları ele alınmıştır.

bati dilleri

 

TÜRKÇENİN BATI DİLLERİYLE İLİŞKİSİ (ikinci baskı), Mustafa SARI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 920, Ankara, 294 s. Fiyatı: 12,00 TL

         Bu kitapta, Türkçenin Batı dilleriyle ilişkisi incelenmiştir. Farklı diller arasındaki ilişkinin tesadüflerden ziyade, belli kuralları içeren bir süreç olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, Türkçe ile Batı dilleri arasındaki ilişkinin, başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreler, dil biliminin hem eş anlamlı hem de art zamanlı inceleme yöntemleriyle araştırılmıştır. Birinci bölümde, dil ilişkilerinin nedenleri; ikinci bölümde, Batı dilleriyle ilişkilere bağlı olarak Türkçenin söz varlığında ortaya çıkan değişmeler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Batı kökenli alıntıların anlam özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise Batı kökenli alıntıların Türkçenin yapısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar da toplu olarak beşinci bölümde verilmiştir.

RIZVANSAH

 

UYGUR HARFLİ RIZVAN ŞAH İLE RUH AFZA HİKÂYESİ (ikinci baskı), Ceval KAYA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 930, Ankara, 216 s. Fiyatı: 12,00 TL

        Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne nüshası İngiltere’de Bodleian Kitaplığında kayıtlıdır. Cengiz Han ve oğullarının Türk ve İslam dünyasına hâkim olmasından sonra diriltilen Uygur alfabesi geleneğinin etkisiyle yazılmıştır. Çalışma, bir incelemeyi, eserin metnini, çevirisini, dizinini ve tıpkıbasımını içermektedir.

TASLIOVA KPK

 

ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA’DAN DERLENEN HALK HİKÂYELERİ (gözden geçirilmiş ikinci baskı), Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN, Nail TAN, Mete TAŞLIOVA

Türk Dil Kurumu Yayınları: 931, Ankara, 603 s. Fiyatı: 22,00 TL

        Âşık Şeref TAŞLIOVA, hem iyi bir şair hem de halk hikâyesi anlatıcısıdır. Kitapta; hayatı, şairliği, hikâyeciliği ile ilgili bilgiler yanında altı usta malı, altı kendi tasnifi halk hikâyesi ile on kısa serancam tipi halk hikâyesi metni yer almaktadır. Âşığın kendi tasnifi halk hikâyeleriyle hayatı çevresinde oluşmuş serencamlar eserin değerini artırmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI MAKALELERİ (sayfa düzeni yenilenmiş ikinci baskı), Hasibe MAZIOĞLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 947, Ankara, 668 s. Fiyatı: 16,00 TL

         Eser, Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU’nun Eski Türk Edebiyatı alanında kaleme almış olduğu makalelerinden meydana gelmektedir.

16yy film_cnv__2014

 

FLORANSALI FİLİPPO ARGENTİ’NİN NOTLARINA GÖRE (1533) 16. YÜZYIL TÜRKÇESİ (ikinci baskı), Milan ADAMOVIC çeviren: AzizMERHAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 956, Ankara, 271 s. Fiyatı: 10,00 TL

        Almancadan çevrilen bu kitap, Floransalı (İtalyan) Filippo ARGENTİ’nin 1533 yılında kaleme aldığı Regola del parlare turcho (Türkçe konuşma kuralları) adlı eserinin Avrupalılarca Türk dilini bir sistem içerisinde ele alan ilk gramer kitabını bütün yönleriyle incelemekte ve eksiksiz bir tıpkıbasımıyla sunmaktadır.

NİHAD SAMİ-10

 

NİHAD SAMİ BANARLI, hazırlayan: Önder GÖÇGÜN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1096, Ankara, 125 s. Fiyatı: 6,00 TL

      Türk Edebiyatı’nın ve kültürünün, araştırma alanında önde gelen isimlerinden birisi olan, edebiyat tarihçisi ve Yahya Kemal Enstitüsü Kurucu Müdürü, Nihad Sami BANARLI’nın, bu bağlamda dikkat ve özen göstererek emek verdiği bir konu da; Türk dilinin ve canlı Türkçemizin ulusal, kültürel kimliğimize yaraşır, Atatürk’ün duygu ve düşünceleriyle örtüşür biçimde korunup, geliştirilmesi olmuştur. 

  İşte bu kitabımız, Türkçeye emek verenlerden birisi olan merhum BANARLI’nın;  güzel dilimiz konusundaki görüşlerini, -kendi ifadelerine dayalı olarak- bir bütün hâlinde ortaya koymak emelini taşımaktadır. 

AHMET TEMİR-10

 

AHMET TEMİR,  hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1097, Ankara, 63 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Bu kitapta hayat hikâyesini okuyacağınız Ahmet TEMİR, Kazanlı âlim bir ana-babadan doğmuş, güzel vatanı Ruslar tarafından işgal edilince çok sevdiği anne-baba, kardeşleri ve akrabalarını arkasında bırakarak ikinci vatan olarak benimsediği Türkiye’ye, Anadolu topraklarına ‘kaçmış’tır. Onun kaçış yolculuğu ve bu yolculuk sırasında çektiği zahmetler, tanıştığı insanlar, yaşadığı üzücü ve güzel olaylar burada anlatılmaya çalışılmıştır

NECİP TURKCU-10

 

NECİP TÜRKÇÜ, hazırlayan: Ömer Faruk HUYUGÜZEL

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1098, Ankara, 163 s. Fiyatı: 10,00 TL

        Türklük ve Türk dili konularında ciddi incelemeler yapan Necip TÜRKÇÜ, modern dilbilime dayalı makalelerinde halk Türkçesini yazı dilinin temeli yapmak, Türkçenin Arapça ve Farsçayla ilişkisini kesmek, terimleri Türkçeden yaparak Türkçeyi bilim dili hâline getirmek gibi konular üzerinde durmuştur. Türklük konusundaki incelemelerinde ise bireye önem veren Ziya GÖKALP’ten farklı gerçekçi ve bilimsel bir Türkçülük düşüncesi oluşturmaya çalışmıştır. 

AKA GÜNDÜZ-10

 

AKA GÜNDÜZ, hazırlayan: Âbide DOĞAN

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1099, Ankara, 140 s. Fiyatı: 10,00 TL

       Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri yazarı olan Aka GÜNDÜZ, süs ve edebî sanatlardan uzak, sade bir dil anlayışına uygun olarak şiir, hikâye, tiyatro, roman gibi değişik türlerde eserler vermiştir. Eserlerinde toplumu ilgilendiren ve sosyal bir problem olarak görülen hemen her türlü konuyu ele almıştır. Aynı zamanda Türkçeyi güzel yazan ve kullanan iyi bir gazeteci ve hatiptir. Bu kitabın amacı Aka GÜNDÜZ’ü okuyuculara daha iyi tanıtmaktır.

kürtçe _25

 

KÜRTÇE-TÜRKÇE/ TÜRKÇE-KÜRTÇE SÖZLÜK, Fevzi KARADEMİR, Nezir GÜMÜŞ, Ziver İLHAN, Ahmet KORKUT

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1100, Ankara, 636 s. Fiyatı: 12,00 TL

      Eser, Kürtçeden Türkçeye, Türkçeden Kürtçeye iki dilli bir sözlüktür. Eserin hazırlanmasındaki amaç, Türkiye’nin kültür zenginliğini yansıtan bu iki dilin karşılıklı olarak anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Sözlüğün Kürtçe-Türkçe bölümünde 13.603, Türkçe-Kürtçe bölümünde 12.354 olmak üzere 25.957 madde başı kelime yer almaktadır.

Refik Halit_Karay_-10

 

REFİK HALİT KARAY, hazırlayan: Şerif AKTAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1101, Ankara, 176 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Yazdığı eserlerle Türk dilinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunan Refik Halit KARAY, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Elinizdeki kitapta KARAY’ın edebî eserleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu metinlerin yir­minci yüzyıl Türk yazı dilinin oluşmasına sağladığı katkılar ortaya konulmuştur.

YAKUPKADRİ 1-10

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, hazırlayan: Şerif AKTAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları:  1102, Ankara, 157 s. Fiyatı: 12,00 TL

       Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, imparatorluktan millî devlete geçişin sancılarının yaşandığı yıllarda sanatkâr ve gazeteci olarak yazı hayatına girmiş; Millî Mücadele yıllarında kale­miyle Türkçemize ve milletimize hizmet etmiş yazarlardan biridir. Elinizdeki çalışmada onun eserleri ele alınmış ve Türk diline hizmetleri metinlerden hareketle somutlaştırılmıştır.

NOGAY DESTANLARI_2014_SIRT_2CM

 

NOGAY DESTANLARI, İsmail DOĞAN, Nesrin GÜLLÜDAĞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1103, Ankara, 262 s. Fiyatı: 12,00 TL

        Eser Giriş ve Destan Metinleri olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Nogay Türklerinin tarihleri, yaşadıkları coğrafya, inanışları ve Nogay Türkçesi hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin ikinci bölümü destanların Latin alfabesi ile Nogay Türkçesi ve karşısında Türkiye Türkçesine aktarımları verilmiştir. On altı destandan oluşan metinlerin çoğu manzumdur. Aktarımlarda kelimelerin aslına sadık kalmaya gayret edilmiş, destan üslubundaki akıcılığı korunmaya çalışılmıştır. Söz Başı’nda eserin ortaya çıkmasında izlenilen yol ve metot verilmiştir.

TUVA SIRT_11_MM

 

TUVA DESTANLARI 2:  HAAN-TÖGÜLDÜR, Salih Mehmet ARÇIN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1104, Ankara, 144 s. Fiyatı: 12,00 TL

      Haan-Tögüldür destanı Tuva Türklerinin tarihini, inançlarını, kültürünü ve dilinin yansıtan önemli bir eserdir. Bu çalışma, Türk halkları arasında Türkiye’de az bilinen ve coğrafya olarak bizden çok uzak olan Tuvalıların bir destanını ve bu destandan hareketle ayrıntılı bir dil incelemesini içermektedir. Kitap, Tuva kültürü hakkında meraklı araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

GELİBOLULU MUSTAFA_ALİ_SIRT_165MM

 

ULUSLARARASI GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1105, Ankara, 218 s. Fiyatı: 6,00 TL

       Eser, Türk Dil Kurumu ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen Gelibolulu Mustafa Âlî’yi ve eserlerini konu alan “Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı” toplantısında sunulan 17 bildiriden oluşmaktadır.

türk dili ve öğretimi empozyumukapak SIRT_20MM

 

BAHTİYAR VAHAPZADE ANISINA 1. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1106, Ankara, 256 s. Fiyatı: 6,00 TL

        Eser, Türk Dil Kurumu, Gazi Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi ile birlikte düzenlenen Bahtiyar VAHAPZADE anısına 21-24 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen “Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu” toplantısında sunulan 31 bildiriden oluşmaktadır. 

ömer seyfettin _19

 

ŞAİR ÖMER SEYFETTİN BÜTÜN ŞİİRLERİYLE, hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1107, Ankara, 248 s. Fiyatı: 8,00 TL

      Ömer SEYFETTİN, Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerindendir. Bu türün sevilmesinde büyük katkısı vardır. Fakat onun hikâyecilikteki başarısı, şairliğini gölgede bırakmıştır. Hâlbuki o, önce Edebiyat-ı Cedide zevkiyle, daha sonra Millî Edebiyat hareketinin ve Şairler Derneği’nin tercihleriyle, hem manzum hem mensur şiirler yazmıştır. Çokça takma ad ve rumuz kullanması, şiirleri üzerinde çalışanları zaman zaman yanıltmış, başkasının şiirleri Ömer SEYFETTİN’in sanılmıştır. Bu kitapta, onun şiirdeki serüveni akademik boyutta incelenmiş ve manzum (86), mensur (21) bütün şiirleri bir arada verilmiştir.

Kırgız edebiyatı_Tarihi_32

 

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK YARISINDA KIRGIZ EDEBİYATI TARİHİ, Nurcan ÖZGEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1108, Ankara, 508 s Fiyatı: 26,00 TL

    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarına ilgi duyanların yararlanması amacıyla hazırlanan “Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi” adlı kitapta, Giriş, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatının Tarihi, Edebî Şahsiyetler, Metin Örnekleri olmak üzere dört ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere, Kırgızistan’da çeşitli dönemlerde yayımlanan Kırgız Edebiyat tarihiyle ilgili eserler kaynaklık etmiştir.

KILINIŞ KATEGORİSİ_SIRT_21MM

 

KILINIŞ KATEGORİSİ VE ALTAYCADA KILINIŞ BELİRLEYİCİSİ OLARAK ART FİİLLER, Eyüp BACANLI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1109, Ankara, 264 s. Fiyatı: 34,00 TL

        Bu kitapta leksikal bir kategori ve görünüş-zamansal bir kavram olan kılınış ele alınmaktadır. İlk bölümde kılınış, kılınış sınıfları ve yeniden kategorizasyon; ikinci bölümde Türk dillerinde kılınışın yeniden kategorizasyonunda önemli rol oynayan art fiillerin morfotaktik özellikleri teorik yönleriyle ele alınmaktadır. Üçüncü bölümdeyse Altayca örneğinde Türk dillerindeki art fiillerin kılınış belirleyicisi olarak sergiledikleri işlevler incelenmektedir.

Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanaç ve İnanışlarla İlgili Söz varlığı _ 20

 

KIRGIZCADAKİ İSLAM ÖNCESİ GELENEKSEL İNANÇ VE İNANIŞLARLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞI, Mayrambek OROZOBAEV

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1110, Ankara, 252 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Bu çalışmada Kırgızcanın söz varlığındaki İslam öncesi geleneksel inanç ve inanışlarla ilgili kelimeler eş zamanlı ve art zamanlı karşılaştırmalı yöntemlerle filolojik açıdan incelenmiştir. Ayrıca bu kelimelerin kullanım alanları çerçevesinde Kırgızların genel kültürel değerleri, millî özellikleri, etnik yapısı ve bu yapının tarihsel kalıplaşma süreci hakkındaki bilgilere de yer verilmiştir.

baskurtturkcesi kapak_SIRT_31MM

 

BAŞKURT TÜRKÇESİNDE KİP, Habibe Yazıcı ERSOY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1112, Ankara, 486 s. Fiyatı: 54,00 TL

      Eser, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Başkurt Türkçesinde fiil çekim işaretleyicilerinde kip, kiplik, zaman ve görünüş anlamlarının birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil etmesi nedeniyle, kip sistemi; bu kategorilerle birlikte ele alınıp incelenmiştir. Birinci bölümde, kategoriler arası ilişkilere değinilirken, ikinci bölümde bildirme kipleri, üçüncü bölümde ise tasarlama kipleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

kul ali_ONAY_11

 

KUL ALİ VE TÜRKÇE YUSUFNÂME, Nurmuhammet HİSAMOV, aktaranlar: Paşa YAVUZARSLAN, Bülent BAYRAM

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1113, Ankara, 178 s. Fiyatı: 32,00 TL

Kırgız TR Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınç SECILEN _9

 

KIRGIZ TÜRKLERİNDE SINÇILIK GELENEĞİ VE KIRGIZ SINÇILARI, Nezir TEMUR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1114, Ankara, 108 s. Fiyatı: 4,00 TL

       Sınçılık, gerek Kırgız Türklerinde gerekse diğer Türk boylarında oldukça eski bir geleneği teşkil etmektedir. Kırgız Türklerinde âşıklık geleneğinin ilk temsilcilerinden olan sınçılar ve onların çevesinde teşekkül eden sınçılık geleneği hakkında yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sınçı terimi; ikinci bölümde Kırgız Türklerinde sınçılık geleneği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise sözlü gelenekte sınçılar etrafında oluşmuş ürünlere ait metinler verilmiştir.

Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi _22

 

SALAR TÜRKÇESİNİN ÇEKİM MORFOLOJİSİ, Gülsün MEHMET

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1115, Ankara, 286 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi, başlıklı bu çalışma bir Oğuz lehçesi olan ancak karma lehçelik özellikler (Oğuz-Kıpçak) de sergileyen Salarcanın çekim kategorilerini içeren çözümleyici bir çalışmadır. Çalışma gramerin bir bölümünü kapsamakla birlikte bir gramer değildir. Çalışmada çekim morfolojisini oluşturan işaretleyiciler, analitik form ve yapılar belli kategoriler altında tasvir edilerek çekim sürecine ait özellikler eş zamanlı olarak sunulmuştur.

Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler _28

 

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA HUKUK DİLİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GELİŞMELER, Hakan ÖZDEMİR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1116, Ankara, 374 s. Fiyatı: 16,00 TL

        Bu kitapta Cumhuriyet tarihi boyunca yürürlükte kalmış Anayasa metinleri incelenmiştir. Dili diğer kanunlar için de belirleyici olan bu metinler, söz varlığı ve söz dizimi açısından ele alınmıştır. İstatistiki verilerle desteklenen araştırmanın ikinci kısmını, özellikle 1945-1952 dönemi başta olmak üzere basında ve TBMM’de çıkan tartışmalar oluşturmaktadır. Tablolarla desteklenen çalışmayla Cumhuriyet boyunca hukuk dilindeki değişme ve gelişmeler araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

TurkcedekenZarfFiili kapak_SIRT_6MM

 

TÜRKÇEDE –KEN ZARF FİİLİ, Mehmet ÖZMEN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1117, Ankara, 76 s. Fiyatı: 6,00 TL

        Sadece, i- (< er-) fiili üzerine gelebilen, buna bağlı olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan; kökeni, Türk dilleri ve lehçelerindeki durumu, sıfat-fiil ekleriyle olan ilişkileri, anlam özellikleri, söz dizimi içerisindeki işlevleri bakımından farklı soru ve sorunları içinde barındıran –ken zarf-fiil eki, bu çalışmada, bütün yönleriyle ele alınıp incelenmiştir.

turkiyegramer

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ ŞEKİL BİLGİSİ (dördüncü baskı), Zeynep KORKMAZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara, 1027 s. Fiyatı: 22,00 TL

      Bu eser tasvirci gramer yöntemi ile hazırlanmış bir araştırma ve inceleme ürünüdür. Eserde Türk dilinin kendi yapı ve işleyişiyle ilgili kurallar ortaya konulmuştur. Böylece Türkçenin grameriyle ilgili yanlış sınıflandırmalar temizlenerek tutarlı ve geçerli bir bütün içerisinde bir gramer kitabı ortaya çıkarılmıştır. Eserin ayrıntılı ve kapsamlı yapısı onu temel eser konumuna getirmiştir.

 

tavsan

 

RESİMLİ DENEY HAYVANLARI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Yayın yönetmenleri: Cahit KALKAN, Cengiz YAKINCI

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1118, Ankara, 798 s. Fiyatı: 40,00 TL

        Bu sözlük yaklaşık iki yıllık bir emekle başta Fırat Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 31 araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu sözlükte Veteriner Hekimliği Sözlüğü başta olmak üzere deney hayvanları ile ilgili çok sayıda kaynak irdelenerek yaklaşık 5500 terim seçilmiştir. Bu eser deney hayvanları ile ilgilenen ve laboratuvarlarda çalışan araştırmacılara katkı sağlayacak ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasını teşvik edecektir.

 

tatarca sözlük kapak 17

 

TÜRKÇE-TATARCA SÖZLÜK, Rifkat EHMETYANOV, Rafael MÖHEMMETDİNOV, Fenüze NURİEVA, Fuat GANİEV, aktaran: Mustafa ÖNER

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1119, Ankara, 358 s. Fiyatı: 28,00 TL

        Rus ve Sovyet dil bilimine ve bu alanda uzun bir geçmişe sahip olan Kazan ekolüne dayalı sözlükçülük geleneğinin ürünü olan eldeki sözlük, kaynağı Türkiye Türkçesi olup bir başka Türk yazı dilini hedefleyen nadir eserlerden biridir. Türk Dil Kurumunca ülkemizde tekrar yayımlanan bu sözlüğün, yazı diline sahip veya sadece konuşma dili olarak yaşayan diğer Türk lehçelerinin sözlük yazarlığı için de iyi bir örnek olacaktır.

 

DLT KAPAK_onaylı__42

 

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK, Kâşgarlı Mahmud, hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN, Ziyat AKKOYUNLU

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1120, Ankara, CXİX+995 s. Fiyatı: 60,00 TL

     Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır.  

 

İlaç ve Eczacılık KPK_ONAY

 

İLAÇ VE ECZACILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1121, Ankara, 1001 s. Fiyatı: 30,00 TL

      Bu çalışma, bütün alanlarıyla ilaç ve eczacılık terimlerini içeren ve tanımlayan Türkçe kaynakların eksikliği görülerek doğrudan eczacılıkla ilgili temel kavramların adlandırılması, terim birliğinin sağlanması, mümkün olduğu ölçüde yabancı sözcüklere Türkçe karşılıkların bulunması ve öteki bilim dallarının kaynaklarında geçen eczacılıkla ilgili terimlerin bir araya getirilmesi ve tanımlanması amacıyla yürütülmüştür. 

 

sırpça TR_KAPAK_onaylı

 

YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK, Marija ?IN?IC 

Türk Dil Kurumu Yayınları: 1122, Ankara, 1527 s. Fiyatı: 70,00 TL

Çağdaş Türk dilinin yaklaşık 51000 sözcüğü derlenmiş, incelenmiş ve işlenmiştir. Sözlüğe giren sözcüklerin seçimi, tek dilli Türkçe Sözlük’ün 11. baskısından ve Türk Dil Kurumunun çağdaş derleminin geniş verilerinden yararlanılarak yapılmıştır. Bu sözlük, Sırp ile Türk dilleri ve kültürlerine katkıda bulunacak ve iki milletin dili, kültürü, geçmişi, günümüzü ve geleceği ile ilgilendiren herkese hitap edecektir.  

 

Yeni Tarama Sözlüğü

 

YENİ TARAMA SÖZLÜĞÜ, Cem DİLÇİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 503, Ankara, 495 s. Fiyatı: 22,00 TL