Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN
YAYIN İLKELERİ

 • Belleten’de Türk dilinin tarihi, günümüzdeki durumu, Türkçenin dil bilgisini [grameri] ve güncel sorunlarını ele alan bilimsel yazılara yer verilmektedir.
 • Türk dilinin tarihi, günümüzdeki durumu, Türkçenin dil bilgisini [grameri] ve güncel sorunlarını ele alan yazar ve yapıtları tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir.
 • Belleten’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri bildiri kitaplarında yayımlanmamış olmak kaydıyla gönderilebilir.
 • Belleten’e gönderilecek yazıların Türkçe ve İngilizce en az 150 en fazla 300 kelimelik özetleri ile yine Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri olmalı; bu özet, çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonuçlarını ve varsa çalışmanın diğer önemli yanlarını içermelidir
 • Belleten’e gelen yazılar Yayın Danışma Kurulu incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Danışma Kurulu üyelerince yapılacak incelemeden sonra varsa istenilen düzeltmeler yazarı tarafından yapılır. Düzeltme istenen yazılar, düzeltilmiş çıktısıyla beraber, en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderilmelidir. Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın yazarlarına geri verilmez.
 • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarınındır.
 • Belleten’e gönderilen yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmak zorundadır. Yazı Kurulunca, yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapılabilir.
 • Belleten’de yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Belleten’in yazım dili Türkçedir; İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış yazılar da yayımlanmaktadır.
 • Belleten yılda iki sayı olarak yayımlanır.

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN
SAYFA DÜZENİ İLKELERİ   

 • Belleten’de yayımlanacak yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanarak YD (Yoğun Disk:CD) ve bir çıktısı ile gönderilmelidir. Yazılar e-posta (belleten@tdk.gov.tr) ile de gönderilebilir. Yazılarla birlikte özel işaretlerin kullanıldığı fontlar da gönderilmelidir.
 • Başlığın tamamı büyük harf Times (Times New Roman) karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalı en fazla on iki kelimeden oluşmalıdır. Ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konularak aynı satırdan devam edilmelidir.
 • Yazar adı ve soyadı eğik yazı ile ve sadece soyadı büyük harfle yazılmalıdır. Ara başlıklar, bölüm başlıkları ve alt başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak biçimde, 11 punto büyüklüğünde ve koyu yazılmalıdır. Makalenin yazarı adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini vermelidir.
 • Makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce 50 kelimelik özetlerle yine Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilmeli; makalenin dili Türkçe ise “Özet” herhangi bir yabancı dilde ise “Abstract” başa gelmelidir.
 • Yazı karakteri Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmamalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazılara bilgisayarda sayfa numarası verilmemelidir. (Çıktı üzerine kurşun kalemle verilebilir.)
 • Metin içindeki göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan kısa alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan bir buçuk santimetre içeride, blok hâlinde, 10 punto büyüklüğünde, eğik yazı ve tek satır aralığı ile verilmelidir. Makalelerde alıntılar yazının yüzde otuzunu (%30) geçmemelidir.
 • Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı, sayfa altında ve numaralandırılarak verilmelidir.
 • Yazıda kullanılacak şekiller 1’den başlayıp numaralandırılarak isimlendirilmeli ve şeklin altında yer almalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı eğik değil düz yazılmalıdır.
 • Yazıda kullanılacak tablolar 1’den başlayıp numaralandırılarak isimlendirilmeli ve tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak düz yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynakça bölümünde 10 punto büyüklüğünde ve alfabetik olarak verilmelidir.
 • Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı, metnin başlığı, varsa kaynağın tarihi, erişim tarihi, sitenin adresi.

          Bu ilkelere uygun olmayan yazılar yayımlanmayacaktır.