Kasım - Aralık 2015
         
   KasımAralık 2015

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CIX Sayı: 767-768 Kasım-Aralık 2015

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ali KARAÇALI 

 KasımAralık 2015  
   

İÇİNDEKİLER


Ali KARAÇALI •
Türk Dili’nden / Dil ve Perde
Mehmet NARLI - Yılmaz DAŞCIOĞLU •
Dilin Perdesini Aralamak
İsmail SERT •
Çizgi


1. BÖLÜM : KURAMSAL YAKLAŞIMLAR


Rasim ÖZDENÖREN •
Dilin Perdesi Dolayımında Gerçeklik ve Yazı
İbrahim DEMİRCİ •
Dilin Kökleri ve Dalları
Ahmet İNAM •
Dilin Dillendirdiği
Erdoğan BOZ •
Bir Gösterge Modeli Olarak Dil
Hilmi UÇAN •
Dilin “Gösterilen” Yüzü ve Üç Gösterge: Lütuf, Aşk ve Şefkat
Mehmet AYDIN •
Diller Var Dil İçre
Mehmet AYCI •
Tatlı Tuzlu
Kadir CANATAN •
Bilim Dili
Yakup ŞAFAK •
Tasavvufun Dili
Fatma Berna YILDIRIM •
Değişen Fikirler, Felsefi Öncüler: Çağdaş Edebiyat Kuramında Felsefe
Mehmet NARLI •
Edebî Metin ve Delilik Dili
Cafer ŞEN •
Dilbilim Okulları
Vefa TAŞDELEN •
Zihin Durumları: Hafıza ve İdrak
Rıza FİLİZOK •
Anlam Tasnifleri
Kâzım YETİŞ •
Yeni Türk Edebiyatında Terim/Kavram Problemi
Yavuz DEMİR •
Kelebeğin Kanadında Metin Kurmak
Mustafa Ruhi ŞİRİN •
Kim Çocuk Edebiyatı Yazarıdır? “Hangi Dil? Pedagojik mi, Estetik mi?”


2. BÖLÜM : DİLİN HÂLLERİ


Yılmaz DAŞCIOĞLU •
Dilin İçinde Dil, Doğanın İçinde Perde: Şiirde Metafor ve İmge
Hayriye ÜNAL •
İroni
İskender PALA •
Mesel-a
Hasan AKAY •
Şiirde “Bilinmeyen Dil” ve “Hüsnütalil”
Mehmet ARSLAN •
Argo
Turan KARATAŞ •
Kinaye ve Tariz
Okan KOÇ •
Komik Olanın Peşinde: Parodi
Ahmet ISPARTA •
Anlamı Aykırı Bir Kelimeye Bağlama Becerisi Olarak Bilmece ve İstiare
Mert ÖKSÜZ •
Telmih ya da Geçmişe Göz Ucuyla Bakma
Muhammet SAFA •
Sanatsal Abartı: Mübalağa
Ertan ÖRGEN •
Protest Dil

3. BÖLÜM : METİNLER DÜKKÂNI


Dursun Ali TÖKEL •
Tezkire Yazarı Diyor ki: Mahlasların Anlamı Dilimizin Perdelerindendir
Şükrü KARATEPE •
Mecelle’nin Yöntemi ve Hukuk Diline Katkısı
Necmettin TURİNAY •
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz Romanında Klasik Zaman Sembolleri
İbrahim ŞAHİN •
Sanatın ve Sanatkârın Alegorisi Olarak “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”
Leyla Burcu DÜNDAR •
Trajediden İroniye: Perdelenemeyen Bir Medeniyet Krizi
Müge GÖNCÜ •
Esendal’ın İronik Dili
Şahru PİLTEN UFUK •
Dil Bilimsel Açıdan Benzetme ve Sait Faik Abasıyanık’ın Hikâyelerindeki Görünümleri
Necati MERT •
Sait Faik ve Dil Oyunları
Âlim KAHRAMAN •
Necip Fazıl ve Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Metafor Kullanımı
Özlem FEDAİ •
Oğuz Atay’ın Dilinin Kemiği
Aysu ERDEN •
Dilin Edebî Düzlemlerine Bir Örnek: Füruzan’ın “Sokaklarından Gemilerin Geçtiği Kent” Adlı Öyküsünde Sosyal ve Kültürel Kimlikler, Bilgisellik, Toplumsal Belleğe Katkı, Eleştirel Bakış ve Söz Sanatları Üzerine
Ramazan KORKMAZ •
Ontolojik Anlamda Güvensizlik Sorunu ve “Çaresiz”
Abdullah UÇMAN •
Rıza Tevfik’in Nefeslerinde Belli Başlı İmajlar
Okan KOÇ •
Mehmet Âkif’in Şiir Dili: Safahat’ta Metafor ve Metonim Kullanımları
Sabahattin ÇAĞIN •
Gelenekten Yararlanma Açısından “Kırkıncı Oda” Şiiri
Mehmet ÖZTUNÇ •
Dilin Anlam ve Biçimle İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Şiiri
Bâki ASİLTÜRK •
Nâzım Hikmet’te Şiir Dilinin Ögeleri Olarak Mecazlaşma Yolları
Münire Kevser BAŞ •
“Algı”dan “İmge”ye -Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş-
Emel Aydın ÖZER •
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirinde Sayıların Dili
Berna Uslu KAYA •
Şiir Dilinin Harflerinde Kaybolan “Görünmez Adam”:
Asaf Halet Çelebi

Bahtiyar ASLAN •
Sezai Karakoç Şiirinde Telmih
Özlem FEDAİ •
Metin Eloğlu'nun Dil Oyunları
Ömer AKSAY •
Dünyaya Karşı Şiirde Vaziyet
Mete ÇAMDERELİ •
Bir Görsel Siyer Anlatısı Olarak Çizgisel Bir Görsel
Yusuf Turan GÜNAYDIN •
Bibliyografik Olarak Dilin Perdeleri